SCP-3000

đánh giá: +38+x
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây miêu tả một thực thể nhận thức độc Cấp VIII,
và yêu cầu cấp an ninh 5/3000.
Nghiêm cấm truy cập không có thẩm quyền.
3000Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License