SCP-3000
rating: +13+x
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây miêu tả một thực thể nhận thức độc Cấp VIII,
và yêu cầu cấp an ninh 5/3000.
Nghiêm cấm truy cập không có thẩm quyền..
3000
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License