cách tui xóa các bài viết
rating: +5+x

tui vô tình bấm vào lưu thay vì lưu nháp nên giờ nó được đăng lên nè

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License