cách tui xóa các bài viết

  • đánh giá: +12+x

tui vô tình bấm vào lưu thay vì lưu nháp nên giờ nó được đăng lên nè

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License