SCP-3894

đánh giá: +4+x

marduk.png

CẢNH BÁO

Tài liệu sau đã được bảo mật theo lệnh điều hành của Chiến dịch Marduk. Bằng việc truy cập tài liệu tài liệu với các thông tin chứa trong đó, bạn đồng ý rằng mình có khả năng trải qua quá trình kích thích cao độ về thể chất, siêu hình và tinh thần theo các giao thức thuyên chuyển nhân sự cho Chiến dịch Marduk, nếu bạn chưa thực hiện. Nếu thực hiện việc này, sẽ không có cách nào để đảo ngược quá trình trên. Bạn có muốn tiếp tục không?


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License