SCP-3895

đánh giá: +5+x

CẢNH BÁO

Tài liệu dưới đây được bảo mật theo chỉ dẫn của Chiến dịch Marduk. Bởi các chuỗi dị tính của SCP-3895 vẫn còn tiếp diễn, một số phần thông tin dưới đây được xác định là sẽ gây ra nhận thức độc đối với các nhân sự chưa trải nghiệm Quy trình Khử thông tin độc 27-APOLO. Liệu pháp trên được chứng minh là có hiệu quả trong việc vô hiệu các hiểm họa nhân thức gây ra bởi tài liệu này trong 97% trường hợp. Không tiếp tục nếu chưa trải qua quy trình trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License