SCP-431


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-431

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bản sao lưu của tất cả tài liệu thuộc Tổ chức phải được lưu trữ tại Điểm-██. Bất kỳ tài liệu và/hoặc hình ảnh của SCP-431 được tìm thấy phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cục bộ của Điểm-██ và được thay thế bằng các bản sao lưu. Bất kỳ nhân sự nào báo cáo về việc nhớ lại SCP-431 phải bị thẩm vấn ngay lập tức. Văn phòng ██-25 sẽ được kiểm tra hàng ngày nhằm phát hiện bất kỳ vật thể mới nào. Các kho lưu trữ của Tổ chức phải được giám sát nhằm kiểm soát bất kỳ thay đổi hay tài liệu mới nào liên quan đến SCP-431.

Mô tả: SCP-431 là mã định danh dành cho Ts. Gideon, một người được cho là nhân sự thuộc Tổ chức. Do tình trạng của hồ sơ ở hiện tại, Gideon có phải là tên thật của nó hay không hiện chưa rõ. Sự tồn tại của SCP-431 lần đầu được phát hiện trong một nỗ lực tấn công cơ sở dữ liệu của Tổ chức: một số tài liệu được chỉnh sửa nhằm khẳng định rằng một nhà khoa học mang tên "Ts. Gideon" tham gia vào việc nghiên cứu nhiều dị thể SCP. Tuy nhiên, các tài liệu nói trên không được truy cập vào thời điểm sửa đổi.

Kể từ sự cố đầu tiên, các đề cập liên quan đến Ts. Gideon đã xuất hiện trong ██ tài liệu bổ sung. Mỗi khi một tài liệu bị sửa đổi, đã cho thấy rằng nó không được sử dụng trong khoảng thời gian đó. Nhiều tài liệu mới cũng xuất hiện, trong số đó là các tài liệu về dị thể SCP không nằm trong diện quản thúc của Tổ chức, bao gồm [DỮ LIỆU BỊ XÓA], và một vật thể, một [DỮ LIỆU BỊ XÓA], hiện đang được sở hữu bởi Công ty TNHH Marshall, Carter, và Dark.

Một số vật thể cũng được phát hiện trong Văn phòng ██-25, văn phòng hiện không được sử dụng. Hiện chưa xác định được khoảng thời gian các vật thể xuất hiện bên trong căn phòng, bởi vì nó chỉ được điều tra khi một tấm biển có chữ "Ts. Gideon" xuất hiện trên cánh cửa của căn phòng. ██ tài liệu đã được loại bỏ khỏi căn phòng, bao gồm một bức ảnh, Tài liệu 431-██ được cho là mô tả Ts. Gideon cùng với ba (3) nhân sự thuộc Tổ chức. Máy quay an ninh vào ngày ██/██/██ ghi lại một người đàn ông được cho là Ts. Gideon đang trò chuyện với một số nghiên cứu viên. Không ai trong số nghiên cứu viên đó báo cáo từng làm việc với bất kỳ ai mang tên Gideon và không có dấu hiệu sử dụng thuốc lú.

Không thông tin nào liên quan đến việc Tổ chức tuyển dụng Ts. Gideon, hay bất kỳ tài liệu nào cho thấy Ts. Gideon đã bị sa thải, khai trừ, hoặc nghỉ việc. Một tài liệu thu hồi từ Văn phòng ██-25 cho thấy dấu vấn tay của dị thể ở trên đó bởi dấu vân tay này không khớp với cá nhân nào trong cơ sở dữ liệu vân tay của Tổ chức hay bất kỳ chính phủ nào. Không có tài liệu chính phủ nào liên quan đến bất kỳ ai tên Gideon hợp với mô tả của dị thể trong Tài liệu-431-██ từng tồn tại, bao gồm thông tin về ngày sinh, ngày mất, điều tra dân số, hoặc thuế.

Tính đến hiện tại, tài liệu cuối cùng cho thấy rằng Ts. Gideon được lên kế hoạch giám sát quá trình vô hiệu hóa một dị thể SCP; tuy nhiên, tài liệu đề cập đến dị thể bị vô hiệu hóa là SCP-███, một mã định danh hiện không được sử dụng. Không có tài liệu nào mô tả về SCP-███.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License