SCP-4335
rating: +4+x

CẢNH BÁO

Các quy trình quản thúc được sửa đổi liên tục theo từng bản cập nhật và thay đổi của phần mềm chứa SCP-4335. Điều này là để ngăn chặn vi phạm quản thúc bất chợt do SCP-4335 hoạt động theo một bộ quy tắc khác.

Tập tin này cũng chứa các mô tả về hiện tượng thông tin độc tiềm ẩn. Truy cập vào tệp này cần có sự cho phép của Nhà nghiên cứu chính hiện tại. Bạn đã được cảnh báo trước.

Trưởng nhóm nghiên cứu Jason YelsanUnless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License