SCP-4559


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-4559

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi thông tin có liên quan đến SCP-4559 trong các cơ quan khoa học và mọi tổ chức khác phải bị xoá bỏ với lí do thông tin không chính xác.

Mô tả: SCP-4559 là một hiện tượng xác suất dị thường xảy ra ở hầu hết các cửa hàng tạp hoá, liên quan đến việc một người sẽ lựa chọn có nhận biên lai hay không. Trong trường hợp có quy định rằng khách hàng luôn phải nhận biên lai hoặc khách hàng nhận biên lai mà không có sự chấp nhận trước từ họ, SCP-4559 sẽ không kích hoạt.

Nếu không có trường hợp nào phía trên xảy ra, khi một khách hàng được hỏi rằng họ của muốn nhận biên lai hay không, việc đối tượng lựa chọn chấp nhận hay từ chối là không thể đoán trước. Trạng thái tinh thần, giới tính, thu nhập không làm ảnh hưởng đến kết quả và cơ hội xảy ra cho mọi lựa chọn luôn bằng nhau.

Hiện tại, SCP-4559 là hiện tượng thực sự không thể đoán trước hay "ngẫu nhiên" duy nhất trong toàn vũ trụ mà Tổ Chức biết. Ví dụ, cơ học lượng tử, thời tiết, dòng chảy đại dương hay các thuật toán tạo số ngẫu nhiên tiêu chuẩn đều có thể được dự đoán một cách có ý nghĩa, nhưng SCP-4559 lại không thể được dự đoán theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa.

Phụ lục: Theo lệnh của Hội Đồng O5, SCP-4559 đã được tái phân loại thành Thaumiel và ứng dụng trong việc quản thúc nhiều dị thể yêu cầu một bộ tạo số ngẫu nhiên. Bộ tạo số Hensworth/Alice sử dụng máy quay an ninh tại gần 20,000 cửa hàng tạp hoá trên khắp nước Mỹ, phân tích cảnh quay tại các quầy thu ngân và sử dụng thông tin từ SCP-4559 để tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên. Hiện tại, Bộ tạo số Hensworth/Alice đang được sử dụng trong công tác quản thúc của 39 dị thể phân loại Safe, 21 dị thể phân loại Euclid, 8 dị thể phân loại Keter và 2 dị thể phân loại Thaumiel.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License