SCP-4780
rating: +2+x

Mã vật thể: SCP-4780

Phân loại: Apollyon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: không apollyon cần được chú ý. tên thomas burter nghiên cứu viên cấp 4 đang ghi tài liệu 4780 về TIA THU NHỎ rồi mất điện. tia thu nhỏ tôi. nócó chức năng đảo ngược nhanh khôngđùa nhìn tôi này tôi đang ở khu liên hợp nghiên cứu tiên tiến phòng 401 điện thoại hỏng tôi kẹt trên bàn. gõ ở dạng tài liệu scp. nhảy trên bàn phím cả đêm nhanh bọn chuột ở tòa nhà CHUỘT ĐÓI. vẫn thu nhỏ khóhơn để nhấn phím nhưng vẫn ở trên bàn 401. tia vẫn hoạt động hướng vào bàn gạt cần để đảo ngược BẮNNÓMAULÊN1

Mô tả:

Đang tải…
Lỗi! Mô tả trống. Không thể gửi đến cơ sở dữ liệu!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License