SCP-4857


đánh giá: +13+x

SỐ HIỆU NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP MỚI CHO DỊ THỂ

Sau SỰ CỐ I-4857-NEUT-8 xảy ra ngày 2/28/2009, số hiệu SCP-4857 được coi là CÒN TRỐNG.

SCP-4857 được coi là một số hiệu Loại 2: Gần như Sạch hoàn toàn. SCP-4857 hiện không nhiễm phải tác nhân thông tin độc nào, không nhiễm phải tác nhân lan truyền nhận thức độc nào, không nhiễm phải tác nhân huyền thuật học nào, ít hoặc không nhiễm phải tác nhân giao thoa hiện thực song song nào và không nhiễm phải tác nhân độc hại nào khác. SCP-4857 vì vậy được phép sử dụng cho mọi dị thể.

Mọi yêu cầu gán mã định danh dị thể bằng số hiệu này cần được gửi tới bộ phận quản lý tại Điểm-01 hoặc các bộ phận quản lý khác có quyền cấp phép định danh dị thể.


l

l

l


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License