SCP-4955


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-4955 Null

Phân loại: Safe Mendax Decommissioned

Bản chất: Tri thức Phản nhận thức Null

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4955 phải được giữ trong một lồng quản thúc vật thể cấp Safe tại Điểm-19. Null

Mô tả: SCP-4955 CON DAO là một con dao không rõ nhãn hiệu và cách chế tạo.
SCP-4955 CON DAO khiến tất cả đối tượng ngoài Nghiên cứu viên Sơ cấp Harris không thể (và, thường, hoàn toàn) thừa nhận sự tồn tại của SCP-4955 CON DAO bằng lời nói. Chỉnh Sửa 2055/1/7: Tác động này không ảnh hưởng lên các đối tượng được chỉ định SCP-4955, vì vị trí này đã được thay thế bởi một đối tượng khác. Do đó toàn bộ cụm từ SCP-4955 trong tài liệu này đã được thay bằng “CON DAO”.Các cơ chế của phản nhận thức này hiện chưa được làm rõ, việc điều trị bằng thuốc ký ức không cho thấy hiệu quả trong việc kháng lại các ảnh hưởng này, cũng như các bộ phân tích QNTM không cho thấy bất kỳ tính chất phản nhận thức nào.

Hiệu ứng phản nhận thức này duy trì liên túc đến các hành vi và kết quả của SCP-4955 CON DAO đối với bất kỳ các đối tượng ngoại trừ thử nghiệm về SCP-4955 CON DAO của Nghiên cứu viên Sơ cấp Harris có liên quan tới các hành vi và kết quả hệ lụy trên.Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4955 phải được giữ trong một lồng quản thúc vật thể cấp Safe tại Điểm-19. Giữ nó ở chỗ của bạn, nơi để không ai lấy cắp.


Phụ lục Mô tả: Hiệu ứng phản nhận thức vĩnh viễn liên quan tới các hành vi nhận thức và các kết quả hệ lụy từ SCP-4955 CON DAO đối với bất kỳ đối tượng nào ngoại trừ việc nghiên cứu của Nghiên cứu viên Sơ cấp Harris về SCP-4955 CON DAO có liên quan tới hành vi và hệ lụy trên.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License