SCP-5000-J


đánh giá: +4+x
517px-Cookie_jar.jpg

Thằng khốn nào…

Mã vật thể: SCP-5000-J

Phân loại: Chưa quản thúc

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5000-J được coi là chưa được quản thúc cho tới khi các Đặc vụ của Tổ chức tìm ra kẻ ăn trộm bánh quy.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License