SCP-5002


đánh giá: +17+x

Mã Vật thể: SCP-5002

Phân loại: Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Thi thể của SCP-5002 phải được giữ trong một ngăn chứa thi thể bảo mật tại nhà xác Điểm-06. Phòng ban Phân tích Thông tin có quyền yêu cầu giải phẫu tử thi nhằm phục vụ điều tra sâu hơn.

Mọi văn bản có liên quan đến SCP-5002 đều phải được giữ trong kho lưu trữ bảo mật cho tới khi được chấp thuận để tiêu hủy.

Mô tả: Việc điều tra về cái chết của SCP-5002 đang được tiến hành. Các thông tin khác liên quan tới SCP-5002, bao gồm cả các ghi chép về cuộc điều tra cho tới thời điểm hiện tại, chỉ được phép truy cập bởi nhân sự có quyền hạn an ninh thích hợp.


Báo cáo Điều tra:
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License