SCP-5224
rating: +2+x
Mã vật thể: 5224
Cấp 1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Ảnh hưởng:
notice

Fr%C3%B6g

SCP-5224

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5224 được quản thúc trong một bồn cảnh thủy tinh không chứa nước và không phù hợp cho lưỡng cư sinh sống. SCP-5224 không được phép lại gần nước trong phạm vi 100m.

Ếch được tạo ra bởi SCP-5224 phải bị tiêu diệt và xử lý theo phương pháp xử lý chất thải sinh học tiêu chuẩn.

Mô tả: SCP-5224 là một con ếch đầm lầy cái (Pelophylax ridibundus). Nó không bị lão hóa, và không cần ăn, uống hay thở.

Nếu SCP-5224 phát ra âm thanh trong vòng 100 mét từ một vùng nước, nó sẽ bắt đầu trải qua quá trình phú dưỡng,1 và các thành viên khác thuộc Họ không đuôi2 sẽ bắt đầu xuất hiện bên trong nó. Lượng ếch nói trên sẽ luôn là loài bản địa thuộc khu vực, và tỉ lệ ếch được sản sinh là 5000 trên 1 mét khối mỗi giây. Quá trình này sẽ tiếp tục cho tới khi SCP-5224 ngừng kêu.

Sau khi xuất hiện, lượng ếch được sản sinh sẽ gây lập tức di chuyển tới địa điểm trồng trọt gần nhất. Khi đến nơi, chúng sẽ bắt đầu tiêu thụ côn trùng với tốc độ gây tổn hại đến cân bằng sinh thái trong khu vực. Ngoài việc này và phương thức tạo ra, chúng đều không dị thường.



Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License