SCP-5485

SCP-5485
Bởi Placeholder McDPlaceholder McD
Đăng vào 16 Jun 2021 15:11
đánh giá: +6+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}

SCP-5485

Contest Archive » JamCon 2021 » SCP-5485

đánh giá: +6+x

Mã vật thể: SCP-5485
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
pending
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
{$disruption-class}
Phân loại Hiểm họa:
{$risk-class}

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: Tập tin SCP-5485 sẽ bị khóa hiệu lực ngay lập tức, và xác định thông tin nhạy cảm liên quan đến Điểm-██ (ở đây xưng danh Điểm-5485) sẽ bị xóa khỏi tài liệu liên quan. Sẽ không có thông tin minh họa mối nguy tiềm ẩn nào khác ngoài tài liệu dưới đây.

Các nỗ lực thực hiện đồng nhất thuận ý về bản chất và/hoặc nguyên nhân của SCP-5485 phải được ngăn chặn bằng mọi hình thức có thể. Vì vậy, phân loại của SCP-5485 sẽ được đặt Chờ vĩnh viễn.


siteint.JPG

Nội thất Điểm-5485 bị biến đổi bởi SCP-5485.

MÔ TẢ: SCP-5485 là một sự kiến tái thiết logic.[cần trích dẫn]xảy ra vào ngày 29/02/1999. Vì một lý do chưa xác định, SCP-5485 đã dẫn đến sự chuyển dịch địa chất của Điểm-5485 sang bề mặt đáy Biển Mediterranean, khoảng 700km về phái vịnh Hydran của Hy Lạp. Một vài máy móc tại Điểm đã bị chuyển hóa thành thiết bị liên quan tới các Điểm Tổ Chức Ngầm khoảng năm 1910-1930. Việc biến đổi này biến đổi hoàn toàn ngoại gian Điểm, cũng như vài khu vực nội gian (phía phải).

Thông tin liên quan đến SCP-5485 có tác nhân độc.[cần trích dẫn] làm tăng mức độ nghi ngờ và phỏng đoán, đặc biệt liên quan đến bản chất của SCP-5485 và của chính Điểm-5485. Điều này đã gây ảnh hưởng đến nhân viên thuộc Điểm-5485 sau sự kiện qua việc chỉnh sửa tài liệu nội bộ, dưới dạng "[cần trích dẫn]" hoặc tương tự.

Sau đây là bản trích từ Hồ sơ Điểm-5485, thu hồi từ khu Dữ Liệu Bảo Mật Điểm-01:

Đặt tại vùng núi Pindus của Hy Lạp, Điểm-██ là trung tâm truyền thông cho các nhánh Tây Châu Âu của Tổ Chức, đặc biệt nhất là theo dõi, giám sát và nghiên cứu hoạt đồng của vài Thế Lực Đáng Lưu Tâm khác nhau và cách nhìn nhận của họ với hiện diện địa phương. Các tương tác công khai và bí mật với TLĐLT-004 ("Giáo Hội Phế Thần") đều qua đây là chính.

SCP-5485-A là tập tin lưu giữ từ khu dữ liệu Điểm-5485 trong thời điểm mới được phát hiện. Những tập tin này được cho là dân truyền đặc tính nhận thức độc của SCP-5485, và ghi chép về sự sụt giảm suy luận logic trong các nhân sự bị nhiễm do bản năng và cách thức hoạt động của Điểm-5485.

Nội thất Điểm-5485 đã biểu thị tính chất phi Euclid, thiếu độ nhất quán và theo chủ nghĩa phi chính phủ của thành viên thuộc TLĐLT-2979 ("Chúng Ta Ngầu Chưa?") với sự tập chung chủ yếu vào phá vỡ cấu trúc logic và liên kết. Tài liệu dị thường bao gồm:

 • chuyển đổi công nghệ trên Điểm sang các thiết bị sử dụng trong việc lặn xuống biển
 • nhận thức độc được sơn lên mặt trong cửa sổ, khiến cho cả nhân sự bên trong lẫn sinh vật đại dương phái ngoài gấp thành đôi và chết ngay lập tức
 • tiếng đập liên hồi phát ra từ phía trong tất cả món đồ bảo hộ
 • tường xanh biển.[cần trích dẫn]

Các hiện tượng khác vẫn chưa được ghi chép lại do khả năng nhận thức logic xung quanh của nhân sự ĐĐNCĐ bị giảm dần theo thời gian. Khi được yêu cầu sử dụng hệ thống chống tác nhân độc thông thường, nhân sự còn lại bơi ra ngoài lối vào Điểm và phân cắt thành nhiều lớp thịt, các lớp thịt vẫn còn khả năng động đậy và thực hiện gia nhập các nhóm cá bơi.


KHÁM PHÁ: Trước SCP-5485, Chỉ Huy RAISA.Cơ Quan Quản Trị Tài Liệu và An Ninh Maria Jones nhận được cuộc gọi từ Điển-5485 liên quan đến sự khác biệt cơ sở dữ liệu. Bản thoại cuộc gọi được ghi chép phía dưới đây:

BẢN THOẠI ÂM THANH 5485-A
NHÂN SỰ LƯU THU: Chỉ Huy RAISA Maria Jones
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
CH. Jones: Văn phòng RAISA, Chỉ Huy Jones nghe đây.

Không rõ: Chào, vâng, tôi hiện gọi đến vì phía cô đang có tập tin sai lệch. Mắt cô chắc mù rồi ha.

CH. Jones: …xin thứ lỗi?

[Người gọi thở dài bực tức.]

Không rõ: Tài liệu của cô ghi rằng chúng tôi là Điểm Truyền Thông. Tôi nghĩ cô phải lộn với một cứ điểm nào khác rồi, bởi vì chẳng có lẽ quỷ nào sẽ có mất thằng thờ người máy bơi xuống đây cả đâu.

[Một khoảng lặng khi mà CH. Jones đang kiểm tra ID người gọi.]

CH. Jones: Chỉ để xác nhận, cậu đang gọi từ Điểm-██ phải không?

Không rõ: Vâng, tôi đọc được mà, nó ở ngay đây. Mắt tôi không bị mù.

CH. Jones: Và tôi đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?

Không rõ: Chỉ Huy Điểm, Han Sharpe. Nhưng mà ở đây cô không ghi tên tôi vào Hồ sơ, vì lẽ nào đó.

[Lặng âm bị cắt ngang bởi tiếng gõ máy tính.]

CH. Jones: Cậu đang đùa phải không, Chỉ Huy Sharpe, bởi vì tôi không có bất cứ dữ liệu nào về tên cậu trong hồ sơ nhân viên Tổ Chức.

Không rõ: Sharpe phát âm 'Q'.

CH. Jones: Gì cơ?

Không rõ: Sharpe đánh vần với âm 'Q'.

[Khoảng lặng dài.]

CH. Jones: Cậu có ba mươi giây để đọc mã khóa nhận dạng cá nhân.

[Người gọi thở dài vài giây.]

Không rõ: Cần trích dẫn.

CH. Jones: Gì cơ?

[Người gọi cúp máy.]
<KẾT THÚC BẢN GHI>
Han-Sharpe.png

Bản vẽ ngoại gian.

Mọi liên lạc tới Điểm-5485 đều đã ngắt, gây nên sự hỗn loạn đáng kể đối với các hoạt động tại khu Tây Châu Âu của Tổ chức và dẫn đến sự thất bại trong nhiệm vụ do thám hoạt động của TLĐLT-004. Bộ phát tín hiệu Điểm-5485 sau đó đã được phát hiện bởi một căn cứ khác nằm trên đảo Hydra.

Trong mười hai tiếng, nhân sự ĐĐNCĐ đã có thể định vị và khám phá Điểm hiện chìm dưới biển thành công. Điều đáng chú ý là ngoại gian của cơ sở đã bị vẽ đè những hình ảnh về máy móc, cá, và các biểu tượng không liên quan (phía phải). Mười hai bức tượng khoáng thạch, tạo thành bởi canxi là chính, được tìm thấy ở trên một số chiếc bàn tại căng tin Điểm cho thấy hình ảnh cảm xúc cười cợt hoặc đau khổ. Trước mặt chúng là một khay nhôm chứa một thẻ ID, một hộp sữa, và một con cá vàng. Thẻ ID là của nhân sự nghiên cứu thuộc Điểm-5485 có ngoại hình giống bức tượng. Không có nhân sự nào được tìm thấy.[cần trích dẫn].


PHỤ LỤC 5485-1: Bản ghi Sự kiện
TÓM TẮT: Bản ghi sự kiện SCP-5485 sau đây được tổng hợp bởi các đoạn phim và tập tin âm thanh thu hồi từ Điểm-5485. Độ chính xác của các tập tin, và độ ảnh hưởng từ SCP-5485 lên chúng, là không rõ.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
14:06 Tại văn phòng Chỉ Huy, một anh chàng ngồi trên ghế Chỉ Huy và thực hiện gọi điện. Đây chính là bản gọi thu phía trên, lúc này người đàn ông đứng dậy và đi lại xung quanh vô mục đích.
14:08 Tại căng tin Điểm, một cá thể hình người bức vào căn phòng với bộ đồ lặn. Nhân sự vẫy chào cá thể hình người như rằng đây là chuyện xảy ra thường nhật.
14:09 Tại cuộc gọi điện của Chỉ Huy, anh ta tháo bỏ giày. Anh ta lấy từ trong đôi giày bên trái ra một chữ Q xanh biển sáng. Sau đó anh ta kết thúc cuộc gọi.
14:17 Có vẻ như máy quay tại căng tin đã bị cắt mất một đoạn, nhưng chỉ mốc thời gian không bị thay đổi. Trong thoáng chốc, nhân sự đã di tản đến tường ngoài căng tin, chỉ vào giữa phòng và hét lớn (tuy vậy không có bản âm thanh nào xác thực sự việc trên). Người lặn đã biến mất.
14:22 Chỉ Huy lần này ngồi trên một chiếc ghế khác tại văn phòng. Với con dao mở hộp, anh cẩn thận cắt chiếc giày trái ra làm hai, lắc nó lên như muốn giũ gì bên trong ra. Sau khi không có gì chui ra, anh ta với tới giày phải, lấy ra một chữ Q khác.
14:26 Bản ghi hình ảnh căng tin bị cắt, hoặc bị nối với cảnh quay khác. Đèn phòng hiện đang tắt; qua cửa sổ, có thể thấy đàn cá bơi qua. Tất cả bàn ghế trong căng tin bị đẩy ra góc tường. Nhân sự ngồi thành một vòng tròn tại trung tâm phòng. Người lặn đi quanh rìa ngoài vòng tròn chậm rãi.
14:30 Bản ghi văn phòng Chỉ Huy bị hỏng.
14:35 Đèn căng tin bật sáng lại. Tường đều màu xanh biển. Nhân sự và bàn căng tin biến mất. Trên sàn, một bộ đồ lặn bị tháo bỏ giữa sàn. Phía kề nó, chữ cái "LHOOQ" được viết bằng cá hồi chết.
14:36 Bản ghi căng tin kết thúc.
15:00 Văn phòng Chỉ Huy đã có thể truy cập lại. Xác Chỉ Huy Sharpe được tách rời và sắp xếp cẩn thận trên ghế của anh. Trên đó, một chữ Q lớn, xanh biển sáng có thể thấy chèn vào hộp sọ anh. Câu "cần trích dẫn" được vẽ lên tường bằng máu.
<KẾT THÚC BẢN GHI>
LƯU Ý: Chỉ Huy, "Han (Q?) Sharpe" đã được nhận dạng là Chỉ Huy Điểm-5485, Joseph Rutherford.

PHỤ LỤC 5485-2: Báo Cáo Sự Cố
NGÀY: 01/04/1999
NHÂN SỰ LƯU THU: O5-2
TÓM TẮT: CH. Jones đã được báo cáo về một chỉnh sửa chưa thông qua lên Hệ Thống Dữ Liệu An Toàn Điểm-01; Hồ sơ Cơ sở Điểm-5485 đã bị chỉnh sửa sai lệch rằng nó đã luôn là Căn Cứ Nghiên Cứu và Quản Thúc dưới Biển, và các chú thích đã được thêm vào hồ sơ SCP-5485 về việc đặt nghi vấn độ xác thực tài liệu. Bản sửa đã được định vị ra từ một bảng truy cập nội cứ và nhân sự ĐNCĐ đã được gửi đi để truy bắt kẻ gây hại. Dù vậy, khi đến nơi, nhân sự không thể tìm thấy ai; thay vào đó, bảng truy cập đã bị hợp nhất với một mớ dây rợi và cá hồi đang phân hủy. Nhân sự nhìn trực tiếp vào cấu trúc gặp phải tình trạng mất nhận thức về nhiệm vụ được giao và thực hiện ngồi thành một vòng tròn quan vật thể.

Việc cố gắng gỡ bỏ đối tượng đã gây đến thiệt hại nhiều nhân sự bị ảnh hưởng hơn; kết hợp với sự phi logic trong cấu tạo của nó. Sau vài tiếng, nhân sự bị ảnh hưởng thực hiện tiêu thụ cá hồi còn xót, cùng với thực hiện ăn một phần linh kiện điện tử, dẫn đến án tử cho họ. Sau cuộc hội đàm giữa các O5, khu vực ảnh hưởng tại Điểm đã bị phong tỏa, quản thúc và bình ổn bởi công nghệ Neo Dừng-Thực Tại.
CẬP NHẬT 03/04/1999: Theo kết luận từ Hội Đồng O5, hồ sơ về SCP-5485 sẽ bị khóa vô thời hạn. Nhân sự bị cấm thắc mắc về khu vực phong tỏa tại Điểm-01, cũng như tại sao những bức tường lại có màu xanh biển.[không cần trích dẫn].


đánh giá: +6+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License