SCP-555-KO-J


đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-555-KO-J

Phân loại: Vui lòng tham khảo Quy trình Quản thúc Đặc biệt.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Vui lòng tham khảo Phụ lục.

Mô tả: Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của các nghiên cứu viên liên quan.

Phụ lục: Vui lòng tham khảo Mô tả.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License