SCP-5602


đánh giá: +8+x

Mã vật thể: SCP-5602

Phân loại: Euclid Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Một cơ sở cố định mang định danh Khu Vực-881 cần được thiết lập xung quanh SCP-5602. ĐĐNCĐ Lambda-44 ("Hộ Vệ Qua Đường") được phân công làm việc vô thời hạn tại Khu Vực-881. Một không gian với diện tích 1x1 km cần được thiết lập xung quanh Khu Vực-881; không gian được đánh dấu là bãi chứa chất thải độc hại nhằm ngăn chặn thường dân tiếp cận khu vực. Các Đặc Vụ Thực Địa từ Tổ Chức nằm vùng trong cơ quan bảo vệ môi trường cấp Bang và Liên Bang cần phải đưa ra các báo cáo sai lệch và duy trì sự bí mật. Những đơn vị thuộc Tổ Chức trong Hội Đồng Thành Phố Portland cần phải tích cực ngăn việc phát triển và/hoặc mở rộng các khu vực lân cận của Khu Vực-881. Những cá nhân đã trải qua hiện tượng SCP-5602-P phải được thuyên chuyển ra khỏi khu vực dân sự với một khoảng cách an toàn trước khi được phép tiến hành điều trị lan truyền nhận thức độc.

Mô tả: SCP-5602 là một hiện tượng dị thường diễn ra định kì trên đường Foster tại Đông Nam Portland. Con đường hiện đã dừng hoạt động. Đúng mỗi ngày, một cá thể Gallus gallus domesticus1 sẽ xuất hiện ở bên phía Đông của con đường. Thực thể đã được định danh là SCP-5602-1. Tần suất xảy ra hiện tượng cao nhất vào khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thực thể sẽ cố đi bộ đến bên phía Tây của con đường với tốc độ ước chừng khoảnh 2 mph. Theo sau 68% các hiện tượng được ghi nhận, một hiện tượng dị thường sẽ được kích hoạt. Mọi hình thức của dị tượng đều mang định danh SCP-5602-P. Ngay sau khi SCP-5602-P kết thúc. Một hiệu ứng âm thanh được xác định là comic rimshot2 sẽ phát ra với cường độ 140-200 dB. Những đối tượng đã trải qua hiện tượng SCP-5602-P sẽ bị cưỡng chế kể nguyên văn một câu đùa có logic liên quan đến Sự Kiện-P ("Câu Nhấn") trước đó khi có cơ hội giao tiếp với các cá nhân khác. Việc nói ra câu đùa sẽ kích hoạt thêm một hiệu ứng âm thanh, thường sẽ đi kèm với hiệu ứng mang tính phá hủy.

SCP-5602-1 cho thấy khả năng phát triển cơ chế phòng vệ kháng lại các biện pháp thanh trừng được lặp lại trên nó. Hiện tại, SCP-5602-1 đã phát triển khả năng kháng chịu cao vũ khí hỏa lực yếu, vũ khí gây cháy, súng máy bắn liên thanh và vũ khí chống tăng ngăn chặn quá trình di chuyển của thực thể.

Phiên âm bản ghi nhớ vào 16/5/19██ từ Giám Đốc █████ thuộc Điểm-64 :

Chào Buổi Sáng Cả Đội,

Sau các sự kiện từ Sự Cố P011, khu vực quản thúc xung quanh SCP Mang Định Danh Tạm Thời-5602 sẽ được ưu tiên xây dựng.

Một phần ba số thành viên còn lại của ĐĐNCĐ Mu-78 ("Sinh Vật Kì Bí") sẽ được hợp nhất với số nhân sự hiện có đang thực hiện nhiệm vụ với SCPMĐDTT-5602; lực lượng sẽ được đổi tên thành ĐĐNCĐ Lambda-44 (Hộ Vệ Qua Đường). Gửi bất cứ thành viên từ Mu-78 vẫn còn thừa chi, hãy báo cáo cho Tư Vấn Y Tế để được giám định khả năng phục vụ trong Lambda-44.

L-44, nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản. Giết con chim trời đánh đó đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License