SCP-5647


đánh giá: +18+x

Cập nhật tình hình

Các vụ vi phạm quản thúc xảy ra từ ngày 23/06/34.
Số dị thể đã trốn thoát: 2635
Số người chết được ước tính cho tới thời điểm hiện tại: 4,837,562,132

Triển khai tất cả các nhân sự còn sống của Tổ Chức để chiếm lại Điểm-19

LỖI: Không có nhân sự trực-chiến nào hiện sẵn sàng vào thời điểm này.

Kiểm tra nhân lực của Tổ Chức

Số nhân sự chiến đấu còn lại tính tời thời điểm hiện tại: 0
Số tiền đồn còn lại của Tổ Chức: 3

Kiểm tra tình trạng của MTF Alpha-1

Tất cả nhân sự của MTF Alpha-1 đều đang mất tích và được cho là đã chết sau Chiến Dịch "God Rebroken".

Kiểm tra tình trạng của Hội Đồng O5

O5-1 – Mất tích
O5-2 – Đã chết
O5-3 – Mất tích
O5-4 – Mất tích
O5-5 – Mất tích
O5-6 – Đang hoạt động
O5-7 – Đã chết
O5-8 – Đã chết
O5-9 – Mất tích
O5-10 – Đã Chết
O5-11 – Đã chết
O5-12 – Đã chết
O5-13 – Đã chết

Bắt đầu Quy Trình 5647-Ω

Hắc nguyệt có hú không?

Hắc nguyệt sẽ khắc ghi

Hắc nguyệt khắc ghi thứ gì?

Không một thứ gì của cái địa ngục này

Bắt đầu Quy Trình 5647-Ω

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License