SCP-5655

/*
  Simple Yonder Theme
  [2020 Wikidot Theme]
  By EstrellaYoshte
  Based on:
    Sigma-9 Theme by Aelanna and Dr Devan
    Anderson Robotics Theme by Croquembouche
    Minimal Theme by stormbreath
    Word Processing Theme by stormbreath
    Flopstyle CSS by Lt Flops
*/
 
@import url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Asimple-yonder/jost.css');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans&display=swap');
@import url(https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&display=swap);
 
:root {
  --themeColor: #7E2520;
  --accentColor: #E01F1F;
  --whiteColor: #FBFBFB;
  --borderColor: #C4C4C4;
}
 
#page-content { font-size: .87rem; }
 
body {
  color: #000000;
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
  background-color: var(--whiteColor);
}
 
.code pre, .code p, .code, tt{ /* ---- Code by Croquembouche ---- */
  font-family: "Fira Code", monospace;
}
 
.page-source {
  font-family: "Fira Code", monospace;
 
}
a {
  color: var(--accentColor);
}
 
a:visited {
  color: var(--themeColor);
}
 
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
  color: var(--themeColor);
  font-family: 'jostregular';
  font-weight: bold;
}
 
#page-title {
  color: var(--themeColor);
  font-family: 'jostregular';
  font-weight: bold;
  font-size: 2.4em;
  border-color: var(--borderColor);
}
 
/* ---- HEADER ---- */
 
 div#container-wrap{
   background-image: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Asimple-yonder/bg3.png');
   background-repeat: repeat-x;
}
 
div#header {
  background-image: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Asimple-yonder/logo.png');
  background-size: 7.3rem;
  background-position: 3px 29px;
}
@media (max-width: 767px) and (min-width: 480px) {
  div#header {
   background-size: 6rem;
   background-position: -4px 44px;
  }
}
@media (max-width: 479px) {
  div#header {
   background-size: 4.6rem;
   background-position: -3px 58px;
  }
}
 
#account-topbutton {
  border-width: 0;
}
#login-status,
#login-status a {
  color: var(--whiteColor);
  font-weight: bold;
}
#login-status ul a,
#login-status ul a:hover {
  color: var(--themeColor);
}
 
#search-top-box-input,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus,
#search-top-box-form input[type=submit],
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  border: none;
  background: #282828;
  box-shadow: none;
  border-radius: 2px;
  color: #f4f4f4;
}
 
#search-top-box input.empty {
  color: var(--borderColor);
}
 
div#header h1 a span {
  font-family: 'jostregular';
  font-weight: bold;
  color: #f4f4f4;
  text-shadow: 0px 0px 0px #000;
}
div#header h2 span {
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
  font-weight: bold;
  color: #f4f4f4;
  padding: 17px 0;
  text-shadow: 0px 0px 0px #000;
  white-space: pre;
}
 
/* ---- TOP BAR ---- */
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  color: var(--themeColor);
}
 
#top-bar ul li ul {
  border-color: var(--borderColor);
  box-shadow: none;
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background: #f4f4f4;
}
 
/* ---- SIDE BAR ---- */
 
div#side-bar {
  font-size: 104%;
  background-color: var(--whiteColor);
}
 
#side-bar .side-block.media > * {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}
#side-bar .side-block {
  border: var(--whiteColor) 4px;
  border-radius: 0;
  box-shadow: none;
  background: var(--whiteColor) !important;
  padding: 2px;
}
#side-bar .heading {
  border: none;
  border-radius: 0;
  color: #282828;
  font-size: 1.3em;
  padding: 1em 1em 0 0;
  border-top: 1px solid var(--borderColor);
  margin: 1em -0.8em 1em -0.5em;
  font-weight: normal;
}
 
#side-bar .menu-item > a:hover {
  background-color: rgba(0,0,0,0.05);
  color: var(--accentColor);
  text-decoration: none;
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  border-radius: 0;
  box-shadow: 0px 1px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
  color: var(--themeColor);
  border: none;
}
 
#side-bar a:visited {
  color: var(--themeColor);
}
 
@media (max-width: 767px) {
  #main-content {
    padding: 0;
    margin: 0 5%;
    border-left: none;
  }
  #page-title {
    margin-top: 0.7em;
  }
  #side-bar {
    left: -19em;
  }
  #side-bar:target {
    border: none;
    box-shadow: 1px 0 5px 0 rgba(0,0,0,0.2);
  }
  #side-bar .close-menu {
    transition: width 0.5s ease-in-out 0.1s,
    opacity 1s ease-in-out 0s;
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    right: 0;
    background: rgba(0,0,0,0.3);
    background-position: 19em 50%;
    z-index: -1;
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:target .close-menu {
    width: calc(100% - 19em);
    right: 0;
    left: auto;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }
  #page-content > hr, #page-content > .list-pages-box > .list-pages-item > hr {
    margin: 3em -5.5%;
  }
  #side-bar {
    top: 0;
  }
  #side-bar .heading {
    padding-left: 1em;
    margin-left: -1em;
  }
}
 
/* ---- TABS ---- */
 
.yui-navset .yui-nav,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav {
  border-color: var(--themeColor); /* color between tab list and content */
}
 
.yui-navset .yui-nav a,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
  background: var(--whiteColor); /* tab background */
  border-color: transparent;
  color: black;
  transition: 0.125s;
}
 
.yui-navset .yui-nav a em {
  background: #f4f4f4;
  box-shadow: none;
  border-color: var(--whiteColor);
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a em {
  font-weight: bold;
}
 
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
.yui-navset .yui-nav .selected a:hover {
  background: var(--whiteColor); /* selected tab background */
  color: var(--themeColor);
}
 
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: var(--whiteColor);
}
 
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a em {
  border-color: transparent;
  box-shadow: 0px 1px 2px 0.5px rgba(0,0,0,0.5);
  background: var(--whiteColor);
}
 
.yui-navset .yui-content {
  background: var(--whiteColor); /* content background color */
}
 
.yui-navset .yui-content,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-content {
  border: solid 1px var(--borderColor);
  border-top-width: 0;
}
 
.yui-navset-left .yui-content {
  border-left-color: #b7a9a9; /* different border color */
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: var(--themeColor);
}
 
 .info-container .collapsible-block-content .wiki-content-table{
   width: 100%;
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
 
#page-content .creditRate{
   margin: unset;
  margin-bottom: 8px;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: var(--whiteColor);
  border: solid 1px var(--whiteColor);
  box-shadow: none;
  border-radius: 0;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info {
  border: none;
  color: var(--themeColor);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover {
  background: var(--whiteColor);
  color: var(--accentColor);
}
 
.rate-box-with-credit-button .cancel {
  border: solid 1px var(--whiteColor);
}
 
.modalbox {
  background: var(--whiteColor);
  border: none;
  box-shadow: none;
  border-radius: 0;
}
iframe.close-credits {
  top: 1.25em;
  right: 1.5em;
  transform: scale(1.5, 1.25);
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
 
.page-rate-widget-box {
  box-shadow: none;
  margin: unset;
  margin-bottom: 8px;
}
 
div.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: var(--whiteColor);
  color: var(--themeColor);
  border: solid 1px var(--whiteColor);
}
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: var(--whiteColor);
  border-top: solid 1px var(--whiteColor);
  border-bottom: solid 1px var(--whiteColor);
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background: transparent;
  color: var(--themeColor);
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover {
  background: var(--whiteColor);
  color: var(--accentColor);
}
 
.page-rate-widget-box .cancel {
  background: transparent;
  background-color: var(--whiteColor);
  border: solid 1px var(--whiteColor);
}
 
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: var(--themeColor);
}
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: var(--whiteColor);
  color: var(--accentColor);
}
 
/* ---- PAGE ELEMENTS ---- */
 
#page-content .wiki-content-table tr th {
  border: solid 1px var(--borderColor);
  background-color: #f4f4f4;
  /* set border for table title */
}
 
#page-content .wiki-content-table tr td {
  border: solid 1px var(--borderColor);
  /* set border for table content */
}
 
blockquote,
div.blockquote,
#toc,
.code {
   background-color: #f4f4f4;
   border: solid 1px var(--borderColor);
}
 
.scp-image-block {
  border: solid 1px var(--borderColor);
  box-shadow: none;
  box-sizing: border-box;
}
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #f4f4f4;
  border-top: solid 1px var(--borderColor);
  color: black;
}
 
hr {
  background-color: var(--borderColor);
}
 
.hovertip {
  border-color: var(--borderColor)!important;
}
 
/* ---- FOOTER ---- */
#footer { background: transparent; }
#footer a { color: var(--themeColor); }
đánh giá: +5+x

bởi AnActualCrow

spam.png

SCP-5655 trong Sự cố 5655.1. Ảnh được chụp bằng máy quay gắn trên người Nghiên cứu viên Alami.

Mã vật thể: SCP-5655

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Luôn đóng nắp SCP-5655 và cất tại một hộp đựng thực phẩm nhỏ tại Điểm-08. Nghiêm cấm sử dụng SCP-5655 cho mục đích nào khác ngoài thử nghiệm.

Mô tả: SCP-5655 là một lon Spam rỗng. Khi dị thể bị lắc hay lật, SCP-5655-1 sẽ xuất hiện. SCP-5655-1 là một thực thể dạng người màu đỏ mờ đục cao 7.5cm mang khả năng biến đổi thực tại. Khi được yêu cầu bằng câu bắt đầu với cụm từ "Tôi ước", SCP-5655-1 sẽ biến đổi thực tại nhằm hoàn thành điều ước đã nêu. Tuy nhiên, do khả năng biến đổi thực tại có hạn, kết quả mà dị thể mang lại sẽ thiếu đi tính chặt chẽ mà mô tả đặt ra.

Phụ lục: Một chuỗi các thử nghiệm đã được thực hiện nhằm xác định khả năng đáp ứng nhu cầu của SCP-5655-1, bao gồm các mặt vật lý, trừu tượng cũng như các nhân tố triết học.


Điều ước:Tôi ước mình có một quả bóng cam.
Kết quả: Một quả quýt ăn dở một miếng.
Phụ chú: Nghiên cứu viên Cấp thấp Dinns báo cáo về việc một phần bữa trưa của anh biến mất tại thời điểm thử nghiệm này diễn ra.

Điều ước: Tôi ước mình có một tảng đá nặng.
Kết quả: Một hòn đá 2.2kg.
Phụ chú: Hòn đá xuất hiện và đè xuống cánh tay đang duỗi thẳng của SCP-5655-1.

Điều ước: Tôi ước mình có một cái gì đó mạnh.
Kết quả: SCP-5655-1 nâng hòn đá của thử nghiệm trước đó lên đầu rồi đặt xuống và tự chỉ vào mặt mình.

Điều ước: Tôi ước mình có một triệu đô la.
Kết quả: Một xấp tiền trị giá một triệu đô la (LRD1).

Điều ước: Tôi ước mình có một phương pháp quản thúc SCP-5655-1.
Kết quả: SCP-5655-1 trèo vào trong SCP-5655 và đóng nắp.

Điều ước: Tôi ước mình có cách giảm thiểu hoạt động của các Thế Lực Đáng Lưu Tâm đối địch hiệu quả hơn hiện tại.
Kết quả: Một chai hỗn hợp chất cháy và bật lửa.
Phụ chú: Các vật thể kể trên đã bị loại bỏ khi SCP-5655-1 bắt đầu giải thích cách sử dụng chúng.

Điều ước: Tôi ước mình có một SCP-5655-1 khác.
Kết quả: Một mảnh giấy chứa hình vẽ thô SCP-5655-1 bằng bút chì màu.

Điều ước: Tôi ước mình có nét đẹp hoàng hôn.
Kết quả: Một mảnh giấy chứa hình vẽ thô cảnh hoàng hôn bằng bút chì màu.
Phụ chú: Mặt sau của mảnh giấy ghi câu "Tôi đã cố hết sức" bằng bút chì.

Điều ước: Tôi ước mình có chìa khóa dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu.
Kết quả: Một bản trò chơi Kerplunk đã qua sử dụng có dòng chữ "Khá vui đấy" viết bằng bút dạ.

Điều ước: Tôi ước mình có chìa khóa dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu tốt hơn.
Kết quả: Nhiều quyển sách triết học thu nhỏ và một chiếc ghế bành xuất hiện quanh SCP-5655-1. SCP-5655-1 đọc chúng trong vòng 3 tháng và không tiếp nhận điều ước trong khoảng thời gian này. Sau đó, SCP-5655-1 biến ra một bản trò chơi Kerplunk chưa qua sử dụng.

Điều ước: Tôi ước mình có thể hồi sinh cái đã chết.
Kết quả: Một USB chứa nhiều tệp âm thanh có nội dung là nhạc thuộc dòng Ska.
Phụ chú: Tất cả các bài hát đều là tự sáng tác bởi một nghệ sĩ với nghệ danh "Gene E".

Điều ước: Tôi ước mình có năng lượng vĩnh cửu.
Kết quả: 8 vỉ pin AA có thể sạc lại được.

Điều ước: Tôi ước mình có một cách cân bằng ngân sách Tổ Chức.
Kết quả: Xem Sự cố 5655.1.Sự cố 5655.1

< BẮT ĐẦU BẢN GHI >

Nghiên cứu viên Alami: Tôi ước mình có một cách cân bằng ngân sách Tổ Chức.

(SCP-5655-1 vuốt cằm và đi qua đi lại vài giây.)

SCP-5655-1: Tôi phải nói thẳng, thưa cô Alami, tôi nghĩ điều ước này là quá khả năng của tôi mất rồi.

Nghiên cứu viên Alami: Ông có thể nói ư?!

SCP-5655-1: Sao cô lại ngạc nhiên đến vậy? Đây là thứ bình thường nhất mà tôi biểu diễn cho mấy người xem đấy.

Nghiên cứu viên Alami: Chỉ là… thôi vậy. Nhưng tại sao ông lại không thể thực hiện điều ước này của tôi được?

SCP-5655-1: Tất cả là để an toàn thôi. Tôi không biết liệu cô có để ý hay không, nhưng thực tại của các cô bất ổn trầm trọng. Vì lẽ đó mà công việc của tôi khá giống trò—

Nghiên cứu viên Alami: Đừng nói Kerplunk nhé.

SCP-5655-1: …như trò Jenga2. Mỗi lần tôi thực hiện một điều ước là một lần tôi rút một miếng gỗ ra khỏi tòa tháp và cầu cho cả cấu trúc không đổ bể. Tôi đã phải cố kìm hãm sức mạnh của mình trong các điều ước trước đó, nhưng điều ước này lại yêu cầu thao túng thực tại quá mức cho phép, nó sẽ khiến cho thực tại của các cô sụp đổ dù ở bất kỳ mức hãm nào. Cho nên tôi sẽ không thực hiện vì cả vấn đề pháp lý lẫn đạo đức.

Nghiên cứu viên Alami: Nhưng ông là thần đèn. Như ông từng nói thì ban điều ước là công việc của ông mà.

SCP-5655-1: Đúng vậy, nhưng kể cả như thế thì chúng tôi cũng phải có những quy định và luật lệ nữa. (Một xấp giấy nhỏ xuất hiện trên tay SCP-5655-1) Khoản 8, Điều 2 thuộc cẩm nang "Tương tác Đa vũ trụ và Quản lý Ổn định Thực tại" nêu rõ rằng "Nếu hành vi thao túng thực tại khiến cho nền tảng thực tại bị suy yếu đến mức mà chủ thể thực hiện cho là có nguy cơ gây sụp đổ thực tại cao thì họ không được thực hiện và không có nghĩa vụ thực hiện chúng". Vụ này tôi bó tay.

Nghiên cứu viên Alami: Nếu thế thì tôi ước ông thay đổi luật lệ để ông có thể thực hiện điều ước trước đó của tôi… cái mà sếp yêu cầu tôi làm.

SCP-5655-1: Thưa cô Alami, vấn đề ở đây là luật lệ đa vũ trụ. Dù tôi cũng muốn giúp cô lắm nhưng khả năng trao điều ước của tôi không vượt ra khỏi thực tại này được.

Nghiên cứu viên Alami: Vậy là ông không thể làm gì khác ư?

(SCP-5655-1 thở dài.)

SCP-5655-1: Tôi e là như vậy. Thường thì khi thần đèn làm khách hàng thất vọng như này, họ sẽ đưa ra đề nghị về việc biến đổi tâm trí của khách hàng và khiến nó không còn cảm thấy thất vọng được nữa; nhưng tôi sợ rằng kể cả làm thế cũng có nguy cơ phá hủy thực tại. Nên chắc thứ duy nhất tôi có thể làm là ban cho cô một điều ước khác an toàn hơn.

Nghiên cứu viên Alami: Thôi thì vậy đi. Ông có gợi ý gì không?

SCP-5655-1: Không hẳn… Cô có vẻ đang rất mệt mỏi. Liệu cô có muốn uống một cốc cà phê không?

Nghiên cứu viên Alami: Chắc rồi, được thế thì còn gì bằng. Ý tôi là, tôi ước ông biến ra cho tôi một cốc cà phê.

SCP-5655-1: Điều ước của chủ nhân là mệnh lệnh của thần.

(Một cốc cà phê xuất hiện trước mặt Nghiên cứu viên Alami. Cô uống một ngụm.)

Nghiên cứu viên Alami: Ông bỏ bao nhiêu đường vào cái thứ này thế?

SCP-5655-1: Đủ để cho cô không để ý rằng cà phê nguội ngắt rồi.

< KẾT THÚC BẢN GHI >

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License