SCP-5764


đánh giá: +15+x

Mã vật thể: SCP-5764

Phân loại: Safe

Mô tả: SCP-5764 là một dị thể ảnh hưởng lên trang này. Nó có được ý thức mỗi khi trang này được mở và mất đi một khi nội dung của bài viết được trình bày. SCP-5764 có khả năng giao tiếp thông qua các ô đóng hộp trước nội dung bài viết.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5764 được quản thúc bên trong trang này, và không có cơ hội vi phạm quản thúc. Cá nhân giao tiếp với SCP-5764 trong tương lai sẽ bị xử tử.

Đừng bao giờ mở trang này nữa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License