SCP-6002

scp_logo_red.png

THÔNG BÁO CỦA PHẦN MỀM GIÁM SÁT NHẬN THỨC

Quyền truy cập tài liệu này đã được giới hạn cho nhân sự với cấp độ an ninh 4-6002. Ngay sau khi bạn bắt đầu truy cập tài liệu, Phần mềm Giám sát Nhận thức ARK_cm771 của Tổ Chức sẽ được chèn vào tiềm thức của bạn. Thông qua việc tiếp tục đọc, bạn đã đồng ý cho phép ARK_cm771 theo dõi danh tính, vị trí, chuyển động mắt và cơ thể, cùng với các dấu hiệu sinh trắc học trong tối đa 72 giờ tiếp theo. Nhân sự truy cập trái phép tài liệu này có thể sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật bao gồm áp chế nhận thức và xử tử từ xa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License