SCP-6125

#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}
 • đánh giá: +8+x


#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}
Mã vật thể: 6125
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
uncontained
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
critical
ArcticIce60002.png

Không ảnh của vùng đất phía trên SCP-6125-Ω.

Điểm quản thúc


Điểm-36

Giám đốc


Ts Xavier

Trưởng nghiên cứu


Ts Stevens

Đội Đặc nhiệm


STF Rho-7 ("Greeting Party")

Điểm quản thúc


Điểm-36

Giám đốc


Ts Xavier

Trưởng nghiên cứu


Ts Stevens

Đội Đặc nhiệm


STF Rho-7 ("Greeting Party")

Quy trình Quản thúc Đặc biệt


Bản chất phi vật lý của SCP-6125 khiến việc quản thúc nó là không thể.

Do sự phổ biến của các trường hợp SCP-6125-α và sự liên quan mật thiết của chúng với nhiều đối tượng SCP khác, việc có thêm quy trình quản thúc bổ sung sẽ chỉ có mức độ ưu tiên thấp. Mọi trường hợp SCP-6125-α mới được phát hiện phải được báo cáo cho RAISA, việc điều tra sơ bộ sẽ được đảm nhận bởi STF Rho-7 ("Tiệc chào mừng").

Mô tả


SCP-6125 là cấu trúc thực tại hiện thời của chúng ta, hay còn gọi là "Hytoth". SCP-6125 bao gồm nhiều lớp thực tại riêng biệt, những lớp thực tại này có định danh là "Cõi Giới", mỗi cõi giới này đều có những đặc điểm riêng biệt và các quy tắc cơ bản khác nhau. Một vài Cõi Giới có thể chứa trong chúng các chiều không gian phụ, đó là những phần thực tại đã bị cắt đứt khỏi cõi giới của chúng và chỉ có thể được truy cập thông qua những tuyến đường đặc biệt, không giống các Cõi Giới riêng biệt khác, các chiều không gian phụ này cũng kế thừa các đặc điểm của Cõi Giới được liên kết của chúng; một ví dụ điển hình là vũ trụ bỏ túi đang chứa thành phố Three Portlands.

SCP-6125-α, như cách nó thường được gọi, là Lối Đi. SCP-6125-α là những biến dạng không gian mang tính chất ma thuật xảy ra trong tự nhiên. Bằng cách chuyển đổi năng lượng giữa các thực tại, nó cho phép người sử dụng di chuyển qua lại giữa các cõi giới và chiều không gian phụ. Dù việc di chuyển giữa các chiều không gian và các Cõi Giới không phải là hiện tượng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng, người ta cũng phát hiện các trường hợp SCP-6125-α truy cập vào những Cõi Giới khác sẽ để lại dấu vết tachyon trên mọi loại vật chất đi qua nó. Danh sách chi tiết về những trường hợp SCP-6125-α đã biết sẽ được cung cấp bởi RAISA.

SCP-6125-Ω là định danh của 7 cột kim loại xếp thành hình tròn có đường kính 25 mét, nằm bên dưới một hòn đảo không người ở Milneland, phía đông Greenland. SCP-6125-Ω được cấu tạo chủ yếu từ magnetit, cùng với một lượng nhỏ vật chất hữu cơ. Mỗi cột trụ này đều có những câu khắc tương tự như trong các văn bản cổ của người Daevite, những câu khắc đó được cho là tiền thân của loại ngôn ngữ này. Mỗi cột trụ dường như là một Thông Đạo nhân tạo dẫn đến một trong bảy Cõi Giới đã biết.

Dưới đây là tài liệu nghiên cứu đã được tổng hợp lại cho từng Cõi Giới. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của mức độ Hume trung bình ở mỗi Cõi Giới.


Hytoth hiện tại:

Những tàn dư của Hytoth:

Phụ lục Một


Việc phát hiện ra SCP-6125-Ω đã biến khả năng truy cập vào mọi Cõi Giới đã biết trở nên khả thi. SCP-6125-Ω cũng cho phép truy cập vào thêm ba Cõi Giới mới, những Cõi Giới này chứa những thực tại về cơ bản khác với tất cả những gì chúng ta biết trước đây. Mức độ hume trong những thực tại mới này đã được chứng minh là có biên độ dao động cực lớn. Cùng với những phát hiện từ cả Đại Hoang Mạc lẫn Tumulus, rất có thể ba Cõi Giới này là tàn tích của một Hytoth trước đây.

Sau khi tra sâu hơn về các văn tự rune trên các cột trụ của SCP-6125-Ω, Phòng ban Nghiên cứu Huyền bí nhận thấy rằng chúng về cơ bản là một nút chặn trên Thông Đạo dẫn đến ba Cõi Giới chưa từng được biết đến.

Phụ lục Hai


Ba ngày sau khi STF Rho-7 tiến vào, Tổ Chức đã tiếp nhận một số tín hiệu truyền dẫn, chúng được đính kèm bên dưới:

Sếp ơi, Jameson lại gục rồi. Tôi nghĩ chúngbọn ta đã hoàn toàn tóm được cậu ấy.

Hãy giải thoát cậu ta khỏi nỗi thống khổ. Chúng ta không thể để cậu ta đến sau lưng mình được. Không thể, chừng nào lũ chó đẻ ấy vẫn còn tấn công tâm trívà báo thù chúng ta.

[tiếng thụivà tiếng sột soạt]

Trời ạ, bọn này lại ở một cái tầm khác hẳn so với lũ Tiếng thétChúng coi ta như những nô lệ, những bánh răng bé nhỏ trong một cỗ máy to lớn hơn mà chúng ta thường thấy. Chỉ huy có cho biết chuyện gì đã xảy ở đây không?

Không hề, tôi chỉ biết hình như chúng ta là đội chiến đấu đầu tiên đặt chân tới đây. Mà nếu cấp trên có biết, họ cũng chả nói đâu. Một lần nữa, cả đám lại bị dùng làm chuột bạchđể bọn ta thâm nhập.

Sam, lương thựcmà bọn ta sẽ cho ngươi ăn còn lại bao nhiêu?

Sam đã là của bọn ta.?

Cứt thật, cậu ta giữ phần lớn trang bị. Thôi thì tôi xin chúc những tên khốn mà họ sẽ gửi đến tiếp theothêm nữa sao? may mắn. Ở đây cũng chả có gì nhiều để làm ngoài việc đi bộ vàgia nhập với bọn ta trông chờ vào những điều thú vị.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License