SCP-6186/*
 
  AZASTYLE CSS
  [2022 Wikidot Theme]
  By Azamo
 
  Based on:
    BLANKSTYLE CSS by HarryBlank, Placeholder McD
 
*/
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@500&display=swap');
 
:root {
  --header-title: "TỔ CHỨC SCP";
  --header-subtitle: "LƯU TRỮ - QUẢN THÚC - BẢO VỆ";
  --accent: 10, 10, 10;
  --logoimg: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Apaperstack/lgtrans.png);
}
 
/* Disables BLANKSTYLE fade-in */
/* --- */
@keyframes fadeIn {
  from {
   opacity: 1;
  }
  to {
   opacity: 1;
  }
}
/* --- */
 
/* MAIN */
 
body {
  color: black;
  background-image: linear-gradient( to bottom, rgba(var(--accent), 0.25), #ffffff 70px, #ffffff 100px, #ffffff 100%);
}
 
 ol li {
   margin: 0 0 1em;
}
 ul{
   margin:1em 0;
}
 li, p {
   line-height: 1.6;
   text-underline-offset: 40%;
}
 
div#extra-div-1 {
  background-image: var(--logoimg);
  opacity: 75%;
}
 
#header h1 a::before {
  font-size: 1em;
  -webkit-text-stroke: 2px black;
}
 
#header h2 {
  margin-top: 0.9rem;
}
 
#main-content {
  top: -0.5rem;
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  border: none;
  background: rgb(var(--accent));
  color: white;
}
 
#top-bar,
#top-bar a {
  top: 10rem;
  font-weight: bold;
  color: black;
}
 
.mobile-top-bar {
  left: unset;
}
 
#page-content .divider > hr,
div.paper hr {
  background: transparent !important;
  border-top: double 4px black;
}
 
#side-bar {
  background: white;
}
 
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources,
#side-bar .side-block {
  border: solid 2px black;
  background: rgb(var(--accent));
  background: linear-gradient(0deg, rgba(var(--accent), 1) 0%, rgba(var(--accent), 0.8) 100%);
}
 
#side-bar .side-block.resources a,
#side-bar .side-block a {
  color: white;
}
 
#side-bar .collapsible-block-folded {
  text-align: center;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link {
  border-bottom: solid 1px white;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link:hover {
  color: white;
}
 
#side-bar .heading {
  color: #ffffffc2;
  border-color: white;
  text-transform: uppercase;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}
 
#side-bar .menu-item.small {
  color: #ffffffc2;
}
 
/* ----------------- */
/* CONTENT */
 
::selection {
  background: rgb(var(--accent));
  text-shadow: none;
  color: white;
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: black !important;
  color: #ffffff;
  margin-top: 10px;
}
 
.scp-image-block {
  border: none;
}
 
.scp-image-block img {
  border: solid 1px black;
  box-sizing: border-box;
}
 
.scp-image-caption a {
  color: #ec7f8f;
}
 
.blockquote,
div.blockquote,
blockquote {
  border: solid 1px grey;
}
 
.table1 .blockquote,
.table1 div.blockquote,
.table1 blockquote {
  background: rgb(224, 255, 212);
}
 
.table2 .blockquote,
.table2 div.blockquote,
.table2 blockquote {
  background: rgb(226, 244, 255);
}
 
.table3 .blockquote,
.table3 div.blockquote,
.table3 blockquote {
  background: rgb(255, 245, 189);
}
 
.table4 .blockquote,
.table4 div.blockquote,
.table4 blockquote {
  background: rgb(255, 203, 148);
}
 
.table5 .blockquote,
.table5 div.blockquote,
.table5 blockquote {
  background: rgb(255, 207, 207);
}
 
.table6 .blockquote,
.table6 div.blockquote,
.table6 blockquote {
  background: rgba(255, 218, 255);
}
 
#page-content a.collapsible-block-link:not(.licensebox a.collapsible-block-link, .info-container a.collapsible-block-link) {
  font-weight: 600;
  color: white;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 4px;
  padding-left: 7px;
  padding-right: 9px;
  background: rgb(var(--accent));
  border-radius: 6px;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 12px;
}
 
tt,
.page-source,
pre {
  font-family: 'Fira Code', monospace;
}
 
.paper {
  border: solid 1px grey;
  padding: 3rem 1.5rem 1.5rem 1.5rem;
  margin: 1.3rem auto 1.3rem auto;
}
 
.quote {
  margin: auto;
  width: 90%;
  border: solid 3px #a6864c;
  background: #fff3cc;
  padding: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 1rem;
}
 
.box {
  background: white;
  border: double 3px black;
  padding: 0.7rem;
  margin: 1rem auto 1rem auto;
  width: 80%;
}
 
.accentbox {
  background: rgba(var(--accent), 0.9);
  color: white;
  border: solid 4px black;
  padding: 0.5rem 0.8rem 0.5rem 0.8rem;
  margin: 1.5rem auto 1.5rem auto;
  width: 80%;
  text-indent: 8px;
}
 
h1, h2 {
  color: rgb(var(--accent));
}
 
.authorlink-wrapper > a {
  background: white;
  font-weight: bold;
  border: solid 1px black;
  padding: 0 4px 2px 6px;
}
 
.authorlink-wrapper > a::before {
  color: black;
}
 
.authorlink-wrapper {
  margin-top: 1px !important;
}
 
.info-container {
  --barColour: rgba(var(--accent), 0.8);
  --linkColour: white;
}
 
.anom-bar-container, .anom-bar-container * {
  font-family: 'Montserrat', Inter, sans-serif !important;
}
 
.acs-extra-1, .acs-extra-2, .acs-extra-3, .acs-extra-4 {
  font-family: 'Montserrat', Inter, sans-serif !important;
}
 
.sidebox th {
  color: white;
  background: rgb(var(--accent)) !important;
  font-family: 'Montserrat', Verdana, sans-serif;
}
 
.bt {
  font-family: 'Montserrat', Verdana, sans-serif;
  font-weight: bold;
}
 
/* ----------------- */
/* MISC */
 
.page-options-bottom {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: center;
  justify-content: center;
}
 
.page-options-bottom a {
  margin: 3px;
  color: white;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  background: linear-gradient(0deg, rgba(var(--accent), 1) 0%, rgba(var(--accent), 0.8) 100%);
  padding: 7px 15px 7px 15px;
  text-decoration: none;
  font-size: 90%;
}
 
.page-options-bottom a:hover {
  background: rgba(var(--accent), 0.7);
}
 
#main-content .page-tags {
  border-top: 4px double black;
}
 
#main-content .page-tags a {
  display: inline-block;
  height: .8125rem;
  margin: 0 0 .5rem .75rem;
  padding: .1875rem .3125rem .1875rem 0;
  color: white;
  background-color: rgb(var(--accent));
  border-bottom-right-radius: .25rem;
  border-top-right-radius: .25rem;
  line-height: 13px;
  line-height: .8125rem;
  font-size: 11px;
  font-size: .6875rem;
  font-weight: bold;
}
 
#main-content .page-tags a:before {
  width: 0;
  height: 0;
  top: -.1875rem;
  left: -.625rem;
  padding: 0 .0625rem .1875rem;
  border-color: transparent rgb(var(--accent)) transparent transparent;
  border-style: solid;
  border-width: .5rem .5rem .5rem 0;
}
 
#main-content .page-tags a:before,
#main-content .page-tags a:after {
  content: "";
  position: relative;
  float: left;
}
 
#main-content .page-tags a:after {
  width: .25rem;
  height: .25rem;
  top: .2813rem;
  left: -.5rem;
  background-color: white;
  border-radius: .125rem;
}
 
#main-content .page-tags span {
  max-width: 100%;
  border-top: .5rem solid transparent;
}
 
#page-tags-input {
  font-weight: bold;
  word-spacing: 8px;
}
 
#edit-page-form input.text {
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
#edit-page-form>table.form>tbody>tr>td:nth-child(1) {
  font-weight: bold;
}
 
.edit-help-34 {
  font-size: 85%;
  opacity: 60%;
  transition-duration: 0.3s;
}
 
.edit-help-34:hover {
  opacity: 100%;
}
 
textarea,
#edit-page-form input.text {
  outline: none;
}
 
textarea:focus-visible,
#edit-page-form input.text:focus-visible {
  outline: solid 1px black;
}
 
.wd-editor-toolbar-panel {
  filter: invert(1) hue-rotate(180deg);
}
 
#action-area>p {
  font-size: 85%;
  color: darkslategrey;
}
 
#action-area>p:nth-child(5)>a {
  display: block;
  text-align: center;
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
}
 
#who-rated-page-area>div {
  column-count: 4;
}
 
@media (max-width: 900px) {
  #who-rated-page-area>div {
   column-count: 3;
  }
}
 
@media (max-width: 700px) {
  #who-rated-page-area>div {
   column-count: 2;
  }
}
 
@media (max-width: 540px) {
  #who-rated-page-area>div {
   column-count: 1;
  }
}
 
#page-content .content-warning.creditRate {
  padding-top: 8px;
  padding-right: 21px;
}
Mã vật thể: SCP-6186
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

new.png

SCP-6186 trong buồng quản thúc.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6186 được giữ trong một buồng quản thúc kín khí làm bằng kính để có thể quan sát dị thể. Buồng quản thúc phải được kiểm tra hư tổn hàng ngày. Tất cả mọi hư tổn được phát hiện cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Hiện tại, không có bất cứ thử nghiệm nào được phép tiến hành lên dị thể.

Mô tả: SCP-6186 là một đám mây khói vô định hình. Thực thể không bị phân tán và được quan sát thấy rằng có khả năng biến đổi hình dạng tùy ý. Sau khi được phát hiện và theo dõi, thực thể được cho là có tri giác và khả năng cao là có trí khôn. Hiện tại, mức độ thông minh của thực thể vẫn chưa được làm rõ do quy trình thử nghiệm chưa được cho phép.

Bản ghi chép những hành vi của thực thể sau khi được quản thúc ở bên dưới:
27/08/2021 SCP-6186 đã được bắt giữ thành công và được chuyển vào buồng quản thúc. Thực thể ngay lập tức di chuyển đến phía bức tường có các nghiên cứu viên đang quan sát nó. Sau mười hai giây, đám mây khói bỗng tạo ra một vật thể có hình dạng của một cánh tay, và bắt đầu gõ liên tục vào tấm kính suốt hai phút trước khi ngừng. SCP-6186 di chuyển về phía trung tâm của buồng quản thúc và trở nên bất động. Vài phút sau, SCP-6186 tạo ra một cánh tay khác rồi di chuyển về phía từng bức tường và lướt ngang qua bề mặt của chúng một cách chậm rãi như thể nó đang cố cảm nhận chiếc buồng quản thúc.
28/8/2021 Hoạt động chính của SCP-6186 là lướt ngang qua bề mặt của những bức tường của buồng quản thúc. Không có bất cứ hành vi đáng kể nào khác được ghi lại.
29/08/2021 SCP-6186 gia tăng kích thước của bản thân. Thực thể đã chiếm lấy toàn bộ diện tích của buồng quản thúc và tăng thêm độ đậm đặc của mây khói trong một số khu vực. Khám xét cấu trúc bên ngoài của buồng quản thúc đã cho thấy những hư hỏng có thể gây ảnh hưởng tới tính trạng của buồng và gây ra một vụ vi phạm quản thúc. Những chuyên viên quản thúc vẫn chưa xác định được những hư hỏng có phải do thực thể gây ra hay không. Quy trình quản thúc của SCP-6186 đã được cập nhật thêm việc khám xét cấu trúc của buồng quản thúc hàng ngày.
30/08/2021 SCP-6186 trở nên bất động trong buồng quản thúc. Các nghiên cứu viên cho rằng họ thấy một biểu tượng lờ mờ trong đám mây khói. Một lúc sau, thực thể một lần nữa tiến đến và ép mình vào tấm kính và tạo ra nhiều hình dạng và biểu tượng không rõ ràng. Nhưng rồi thực thể bỗng ngừng lại và trở nên bất động trong một góc tường của buồng.
31/08/2021 SCP-6186 trở nên hung hăng một cách bất thường. Thực thể liên tục đâm bản thân vào những bức tường. Sau một tiếng đồng hồ, thực thể trở nên bất động trong một góc tường. Xuyên suốt cả ngày, SCP-6186 dần dần xà xuống bề mặt sàn nhà. Thực thể bất động trong toàn bộ thời gian còn lại.

Phát hiện: SCP-6186 được Tổ Chức biết đến vào ngày 27, tháng 8, năm 2021. Lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường sau trong hàng loạt những báo cáo về các vụ cháy rừng mới. Trong khi đang đối phó với một vụ cháy, họ đã báo cáo lại một cột khói có biểu hiện bất thường. Đâm mây khói này được miêu tả rằng nó "đi ngược lại hướng gió" và có một hình dạng thất thường thay vì bay lên và phân tán vào trong không khí. Sau khi những đặc vụ địa phương nhận được thông tin về hiện tượng, ĐĐNCĐ Epsilon-6 ("Ngu Dân") đã được điều động để truy tìm và quản thúc dị thể. Đội đặc nhiệm đã phát hiện rằng đám mây khói đã xâm nhậm vào căn nhà của gia đình Waltzen và có vẻ như đang "quấy rối" những người trong gia đình đang có mặt tại thời điểm (bà Waltzen và hai đứa con). Thực thể được quản thúc bằng một chiếc máy hút chân không công nghiệp đã được biến đổi. Sau khi gia đình được cấp thuốc lú thành công, SCP-6186 đã được quản thúc tại Điểm-19.

Vụ cháy sau này được phát hiện rằng có dấu hiệu của một vụ phóng hỏa. Hài cốt của Jack Waltzen, người cha trong gia đình Waltzen, đã được phát hiện tại địa điểm của vụ cháy, khám nghiệm cho thấy xương sọ của Jack có dấu hiệu của chấn thương bằng vật tày. Một chiếc khóa xe đạp hạng nặng có dấu vết của ADN trùng khớp với Jack Waltzen và một can chứa xăng rỗng được chôn bên dưới một đống lá đã được tìm thấy ở gần địa điểm. Cá nhân gây ra vụ việc trên vẫn chưa được phát hiện và công cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiếp tục.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License