SCP-6263


Mã vật thể: SCP-6263
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
simpatico
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Clio.png

Lưu trữ và Sửa đổi, Điểm-43

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Bằng chứng về sự tồn tại của SCP-6263 được tạo ra hàng ngày qua mạng xã hội, nhưng đã được chứng minh là không đủ để tiết lộ dị thể cho công chúng..Các dị thể phân loại Simpatico đặt ra những thách thức không thể lường trước trong việc quản thúc, nhưng vô hại. Nhân sự được khuyến khích ngăn chặn việc tạo ra thêm các bằng chứng bằng cách công khai chỉ trích các lỗi đánh máy nghiêm trọng.


Mô tả: SCP-6263 là một hiện tượng gây ra bởi việc sửa các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp của người khác. Hành động này gây ra một xác suất thấp về việc sai cùng một lỗi, thường là trong lời sửa lỗi, với xác suất và độ nghiêm trọng tăng lên tỉ lệ thuận với mức độ kịch liệt của lời siwra lỗi ban đầu.


Cái gì đây? Đây đâu phải một dị thể thật. Bằng chứng đâu? Nhật ký thí nghiệm đâu? Và ông cũng vừa sai chĩnh tả từ "sửa lỗi" đấy thăng hề! — W. Wettle

Cảm ơn vì bằng chứng, Willie! Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào ông — H. Blank

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License