SCP-6612


đánh giá: +2+x

Mã Vật thể: SCP-6612

1125px-Red_roan_horse_trotting.jpg?20160411185817

SCP-6612 đang được quản thúc.

Phân loại: Pending Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6612 cần được quản thúc trong chuồng ngựa ban đầu của nó tại Cơ sở Thử nghiệm Bảo mật Ngoài trời Điểm-73. SCP-6612 cần được cho tắm rửa và cho ăn hàng ngày.

Mô tả: SCP-6612 là một con ngựa lang đỏ trưởng thành có thể nói tiếng người. Cách SCP-6612 thực hiện việc này hiện chưa rõ.

Các nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành.

Phụ lục:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License