SCP-6689

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
đánh giá: +14+x

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
Zosimos.aic – Trạng thái: Hoạt độngChào mừng,


Mọi sự phía trên phải tương đồng với bên dưới, và mọi sự phía dưới phải tương đồng với bên trên, / để đạt được kì tích trong điều ta làm.. Bản dịch thông dụng của Phiến Ngọc Lục Bảo, tạo tác của Hermes Trismegistus.


Hiển thị Báo cáo:

DỰ ÁN: HẮC NGUYỆT 🜛|🜚 KIM NHẬT


Tổng quan Quy trình Quản thúc:


SCP-🜂🜂🜂🜂 SCP-🜁🜁🜁🜁

PHÂN LOẠI: Hiemal..Vật thể là một hệ thống của hai hay nhiều dị thể riêng biệt nhưng có liên quan và kiểm soát lẫn nhau.

PHÂN LOẠI PHỤ: Thaumiel-Deicidium..Vật thể được sử dụng bởi Tổ Chức trong việc khai trừ những hiện tượng dị thường khác; một phân loại phụ của những dị thể Thaumiel.

PH N LOẠI: Hiemal..Vật thể là một hệ thống của hai hay nhiều dị thể riêng biệt nhưng có liên quan và kiểm soát lẫn nhau.
invisible text for spacing, ignore me!!!
PH N LOẠI PHỤ: Keter-Sköll..Vật thể đang ở trong một quá trình hoặc sẽ dẫn đến sự vô hiệu hóa của nó, hoặc sự vi phạm quản thúc vô thời hạn của nó, hoặc cả hai.
SCP-🜄🜄🜄🜄 SCP-🜃🜃🜃🜃

PHÂN LOẠI: Keter.

PHÂN LOẠI PHỤ: Truculent..Vật thể có đặc tính khó đoán và quy trình quản thúc phải tùy biến liên tục sao cho phù hợp.

PHÂN LOẠI: Radix..Vật thể đã được tích hợp vào trong hệ thống quản trị của Tổ Chức.

PHÂN LOẠI PHỤ: Thaumiel.

Yêu cầu được chấp thuận,


"Với sự sắc sảo nó nhẹ nhàng thăng mình từ mặt đất lên đến thiên đàng. Khi lặp lại rồi nó hạ mình xuống lại mặt đất, / và thống nhất dòng năng lượng từ mọi sự thượng cấp và hạ cấp bên trong nó. / Do đó ngươi sẽ mang trong mình hào quang của mọi ánh sáng trên toàn thế giới, và sự mịt mờ tăm tối sẽ bay xa khỏi ngươi.". Bản dịch thông dụng của Phiến Ngọc Lục Bảo, tạo tác của Hermes Trismegistus.


Hiển thị Thông tin Thêm — Hồ sơ: SCP-🜄🜄🜄🜄SCP-🜄🜄🜄🜄:


Mô tả: SCP-🜄🜄🜄🜄 là một hỗn hợp của hàng loạt các hệ cơ cấu tri thức luận mà thông qua chúng, con người có thể hình dung và liên hệ tới những khái niệm và hiện tượng dị thường.

Những thử nghiệm lập bản đồ của SCP-🜄🜄🜄🜄 trong trí quyển trước khi dị thể được định danh và quản thúc — được đảm nhiệm bởi Phòng ban Ứng dụng Siêu hình học của Điểm-184 — đã cho thấy những dấu hiệu phát triển của dị thể. Cấu trúc của SCP-🜄🜄🜄🜄 được phát hiện là có những biểu hiện ăn khớp với hành vi săn mồi: xác định những hệ cơ cấu rõ rệt có liên kết và sáp nhập chúng vào trong siêu cấu trúc của mình. Đáng chú ý, phần lớn những hệ cơ cấu này trước đây đã được kìm nén khỏi sự khái niệm hóa của con người thông qua việc ứng dụng GIAO THỨC GOTTFRIED: DRAWN VEIL.

Tuy hành vi này ban đầu chưa thể được giải thích, sự phát triển về những hiểu biết của Tổ Chức trong lĩnh vực giám sát trí quyển — xuất phát từ DỰ ÁN DEICIDIUM và DỰ ÁN PROMETHEUM — đã tạo ra một hệ cơ cấu giúp giải thích điều này. Giả thuyết hiện tại nhận định rằng SCP-🜄🜄🜄🜄 là một siêu cấu trúc chủ động, nhạy phản ứng: tương tự như những thực thể thần linh được xác định trước đây. Dù rằng khả năng ảnh hưởng thực tại vật chất của SCP-🜄🜄🜄🜄 vẫn chưa được xác định, sự tồn tại của nó là một mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng tới sự bình thường trước khi thực thể bị quản thúc.

Thất bại của SCP-🜄🜄🜄🜄 trong việc biến đổi nhận thức chung của con người về các hiện tượng dị thường được coi là hệ quả từ hành động của SCP-🜃🜃🜃🜃, một siêu cấu trúc cho đến nay vẫn chưa được hiểu rõ, hoạt động theo khuynh hướng chống lại SCP-🜄🜄🜄🜄.SCP-🜃🜃🜃🜃 là một siêu cấu trúc có biểu hiện của sự liên kết mạnh mẽ với những phức hợp khái niệm sau:

 • Sự gắn bó và duy trì hệ cơ cấu của một thực tại 'bình thường' và thống nhất;
 • Sự cô lập những hiện tượng bất thường, thông qua việc giam giữ vật thể và kiểm soát thông tin đại chúng;
 • Sự hoạt động trong những giới hạn bí mật để đạt được những mục tiêu trên;
 • Các cấu trúc tổ chức mang tính chất huyền bí và có sự phân chia cấp bậc — Với các cấp độ có liên quan tới giá trị của số đếm.

Do những đặc tính nói trên, việc sử dụng SCP-🜃🜃🜃🜃 để quản thúc những thực thể trí quyển đã được xem xét, nhưng được cho là không cần thiết.

CẢNH BÁO: CẬP NHẬT QUẢN THÚC CỦA SCP-🜄🜄🜄🜄:


"Thứ này chính là sự chống chịu ngoan cường mạnh mẽ từ mọi thứ sức mạnh, / vì nó vượt qua mọi sự mơ hồ huyền ảo và xuyên thủng mọi thứ vật cứng rắn. / Từ đó mà thế gian này được tạo thành. / Do đó mà nhiều sự phỏng theo sẽ được thực hiện, theo phương pháp này.". Bản dịch thông dụng của Phiến Ngọc Lục Bảo, tạo tác của Hermes Trismegistus.


Hiển thị Cảnh báo:


THẤT BẠI: CẤU TRÚC QUẢN THÚC CỦA SCP-🜄🜄🜄🜄


TỔNG QUAN:


DANH SÁCH GIAO THỨC GOTTFRIED:

 • CAMERA OBSCURAKHÔNG HOẠT ĐỘNG
 • DRAWN VEILKHÔNG HOẠT ĐỘNG
 • BLINDFOLDKHÔNG HOẠT ĐỘNG
 • WARREN EYEKHÔNG HOẠT ĐỘNG

HẮC NGUYỆT 🜛|🜚 KIM NHẬT: DỰ PHÒNG

 • SCP-🜃🜃🜃🜃HOẠT ĐỘNG
 • CHẤP THUẬT TỪ HỘI ĐỒNG O5ĐANG CHỜ: CHẤP THUẬT TỪ CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH — ĐANG TIẾN HÀNH THỰC HIỆNGHI CHÚ TỪ PB. CHUYỂN HÓA:


Sự theo đuổi những thành phẩm Giả kim được bắt nguồn từ sự phân giải của các thế lực đối nghịch nhau: hoặc là đạt được sự cân bằng hài hòa – như những gì được thấy trong Đám cưới biểu tượng của Nhật Vương và Nguyệt Hậu — hoặc là thế lực này khuất phục thế lực khác — được phản ánh trong những quá trình phân hủy và thanh tẩy.

Những gì mà Giả kim thuật thực sự theo đuổi không phải là sự áp dụng những nguyên lý này vào vào vật chất nền tảng, mà là vào thế giới của cõi trừu tượng: nơi mà sự nâng cao và phân giải của những khái niệm giao tranh cung cấp điều kiện cho (những) người thực hành cơ hội để cải thiện bản thân họ. Cho đến bây giờ, các đại diện của Pb. Chuyển hóa đã ủng hộ sự ủy nhiệm của chúng tôi trong việc giải quyết những thế lực đối lập giữa con người và không phải con người, trạng thái bình thường và sự dị thường, để gìn giữ sự cân bằng tuyệt đối.

Lửa, Gió, Nước, và Đất đã được cân bằng một cách cẩn thận thông qua sự tác động lẫn nhau bằng giao cảm thuật trừu tượng để cho ra một hệ cơ cấu bền vững. Chúng tôi, cố tình che giấu điều này khỏi những thành phần khác, đã theo dõi sự cân bằng này trở nên bấp bênh, dần rơi vào tan rã bất khả kháng tránh của nó. Phương pháp của chúng tôi không đủ hiệu quả để tiếp tục theo hướng này, và có lẽ đây chính là điều tốt nhất.

Phía trước chúng ta là một tương lai mờ mịt, nơi mà sự giao tranh của những thế lực này sẽ đạt đến đỉnh điểm. Hoặc là chúng ta sẽ đón chào thứ khái niệm này để mở ra một thế giới mới, hoặc là chúng ta sẽ chào đón sự cuồng điên loạn đảo của một vũ trụ hỗn loạn.

Tuy vậy, lựa chọn này không phải chỉ là của riêng chúng ta. Sự xuất hiện của những nguyên tố mới là cần thiết cho sự phân giải tiếp theo. Vì vậy, Pb. Chuyển hóa hiện tại sẽ được giải thể, và việc bố trí phòng ban cho những nhân sự mới sẽ được coi là trách nhiệm cuối cùng của chúng tôi. Những đôi tay đó sẽ gánh vác lựa chọn cho tương lai của chúng ta.

- Được viết bởi thành phần, cho đến nay, đã gìn giữ sự cân bằng của cả bốn nguyên tố trong một hệ tuần hoàn thống nhất, thông qua sự áp dụng của nguyên tố thứ năm, Aether: Hội Đồng O5.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License