SCP-6747

admo-6747-squarethumb.png

ADMONITION

đánh giá: +17+x

TẬP II

THUYẾT HỖN MANG

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Tài liệu dưới đây được giới hạn riêng cho những nhân sự cần thiết với quá trình quản thúc của dị thể, trong đó loại trừ một số nhân sự CẤP-A và một vài GIÁM SÁT VIÊN. Nếu bạn chưa được cấp quyền hạn đầy đủ để xem (những) tài liệu sau đây, bạn sẽ tự động bị xóa trí nhớ và chuyển sang cổng truy cập SCiPnet phù hợp với Quyền hạn An ninh của mình.

nhập: HẮC NGUYỆT CÓ CẤT TIẾNG TRU?

xuất: TRUY CẬP CỬA SAU ĐƯỢC CHẤP THUẬN
lỗi: bắt gặp chuỗi xấu @7/dark/terminal (không xác định được địa chỉ)
(1/7)

Mã vật thể: SCP-6747
Cấp6
Phân loại Quản thúc:
thaumiel
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution
phân loại thứ cấp:
gödel
{$class-category-2}
{$class-text-2}
{$class-category-3}
{$class-text-3}
{$class-category-4}
{$class-text-4}
(CÁC) PHÒNG BAN (CÁC) CHỈ HUY DỰ ÁN
Kiểu mẫu, Biến đổi Thực tại, Dị Tâm lý, Siêu Cơ học Lượng tử CỐ VẤN VIÊN (O5-8), GĐ. Place H. MD., PhD.
(CÁC) ĐIỂM CHỈ ĐỊNH (CÁC) TRƯỞNG NGHIÊN CỨU VIÊN
Điểm Quản Trị-01, Điểm NC&QT-15, -43, -87, -120 Ts. James Micheals, Ts. Magdaleine Cornwell, Ts. Zachary C. Saxon
ASaFAcP.png

SCP-6747-B (KING).

không thể hiển thị ký tự rỗng! (cảnh báo không tìm thấy thông điệp)
(3/7).phá đứt xiềng xích

PHỤ LỤC 6747/I: Bối Cảnh Khoa Học


TƯỜNG THUẬT HỌC VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI RỘNG NHẬP MÔN

4598317299_68f8c8fd4d_b.jpg

Đệ trình lên Liên Học viện trực thuộc Tổ Chức
bởi Ts. Placeholder McDoctorate., PhD.
2027/04/07

Viễn Tưởng & Vật Lý

Trên phương diện vật lý, một vũ trụ là viễn tưởng một phần hay toàn phần có ý nghĩa như thế nào? Quan niệm cho rằng 'viễn tưởng' là những gì không có thật hoặc được viết ra là sai lệch so với hiểu biết ngày nay; trên phương diện siêu việt học, sự viễn tưởng là chỉ đến mức độ mà một thực tại có thể ảnh hưởng và/hoặc bị ảnh hưởng bởi những vũ trụ nó được liên kết siêu việt học với, vd. được tưởng tượng ra bởi một thực thể có trí khôn dưới dạng một viễn cảnh không có thật.

Trên phương diện tương tự, sự viễn tưởng bao hàm tỉ lệ mọi sự kiện có thể được tạo ra (vd. được truyền cảm hứng) bởi trí tưởng tượng của một thực thể có trí khôn ở một vũ trụ tương tự khác. Thuật ngữ cũ cho những thực thể này là "tác giả" nếu nó tồn tại ở cấp độ cao hơn, và "thực thể siêu viễn tưởng" nếu nó tồn tại ở nơi thấp hơn; mô hình siêu việt học hiện tại coi những thực thể này là nhân vật, mỗi thực thể đều sở hữu năng lượng tường thuật tiềm năng của riêng chúng, gắn liền với khối lượng, vận tốc, quỹ đạo tường thuật, phóng xạ Akiva ẩn, và thông số Daumal của môi trường quanh chúng.

Mọi không gian-thực tại thiết thực được biết (cho đến nay) sở hữu ít nhất một chiều tường thuật. Trường hợp đơn giản nhất là vũ trụ với một chiều tường thuật, một thực tại hoàn toàn viễn tưởng, và chỉ tồn tại trong tâm trí của người tưởng tượng ra nó. Các nhân vật trong vũ trụ này hoàn toàn một chiều, thường được gọi là nhân vật "phẳng" do thiếu đi chiều sâu tường thuật (ở cấp độ vật lý, siêu hình, và siêu việt học) để đưa ra các quyết định độc lập khỏi tác giả của mình. Mọi hiện tượng xảy ra trong một vũ trụ một chiều tường thuật được liên kết 100% tới sự kiện mà một thực thể có liên kết siêu việt học cùng lúc tưởng tượng ra ở một cấp độ thực tại khác.

Trường hợp đơn giản thứ nhì là thực tại của chúng ta, nơi sở hữu hai chiều tường thuật; không gian-vũ trụ này là độc nhất ở tính cân bằng tường thuật của nó, do sở hữu 1 chiều viễn tưởng và 1 chiều thực tế, nghĩa là nó có 50% là viễn và 50% là thực..Tính bán viễn tưởng của thực tại khả định được giả thuyết ban đầu bởi Nghiên cứu viên Danh dự Cấp cao S. A. Swann và sau được chứng minh bởi Lưu trữ viên Danh dự Cấp cao I. H. Pickman và những người khác. Trung bình, trên khắp toàn bộ vũ trụ, 50% các sự kiện được gây ra/ảnh hưởng bởi sự truyền tin siêu việt học (sự tưởng tượng), trong khi 50% sự kiện còn lại được chi phối bởi các quy luật vật lý của vũ trụ (theo thuyết tiền định)..Nhân sự phải được nhắc nhở rằng ý chí tự do không hề tồn tại.

Eseepe.jpg

Các dạng cấu trạng tô-pô học tường thuật-không gian, trình bày từ dạng có chức năng hoạt động cao nhất đến thấp nhất.

Các "thực thể tác giả" (vd. các nhân vật thượng không gian có liên kết siêu việt học với thực tại của chúng ta) tồn tại với thông số chiều tường thuật là 3 hoặc lớn hơn, với mỗi chiều gia tăng tỉ lệ thuận với mức độ "thật" của thực tại đó. Điều này nghĩa là một vũ trụ sở hữu 3 chiều tường thuật (1 viễn, 2 thực) có 33% viễn và 66% thực; do đó, các hiện tượng tường thuật sẽ ít xảy ra hơn đáng kể. Chiều tường thuật gia tăng được giả thuyết là sẽ gây ra:

 • Một lượng các nguồn cảm hứng lớn hơn có nguồn gốc từ các vũ trụ thấp hơn (vd. tác giả được truyền cảm hứng bởi quyết định của một nhân vật), và;
 • Khuynh hướng giảm thiểu các cấu trúc tường thuật/tưởng tượng, bao gồm (nhưng không giới hạn) về mặt vật lý, siêu hình học, và các hiện tượng dị thường, dẫn đến;
 • Các thực thể thượng thực tại có mong muốn tưởng tượng ra những viễn cảnh không có thật và cho phép các hiện tượng trên có thể xảy ra.

Những hệ quả trên của xu hướng trở nên "thật" hơn với các chiều tường thuật bổ xung được cho là nguyên nhân chính của phần lớn các hiện tượng dị thường trong Nhóm Thực Tại Lân Cận.

Tính Kiểu Mẫu & Biến Đổi Thực Tại Ngày Nay

Trên phương diện thiết thực, một sự kiện là viễn tưởng một phần có ý nghĩa như thế nào? Để hiểu rõ điều này một cách tốt nhất, chúng ta trước tiên cần phải hiểu chính xác cách mà sự truyền cảm hứng được truyền đi từ các vũ trụ có liên kết siêu việt học với nhau.

Khi một nhân vật có chiều tường thuật ≥ 2 tưởng tượng ra một viễn cảnh không có thật, ý định siêu việt học của người đó sẽ được mã hóa thành dữ liệu tường thuật. Hạt ý định tường thuật này, được gọi là 'imaginon', tồn tại cùng lúc trên mọi thực tại ở góc nhìn thấp hơn, chiếu vào cấu trúc imaginon tổng thể của vũ trụ đó. Các loại hạt imaginon khác nhau.Cho đến nay, có 8 loại hạt imaginon được phát hiện chính thức, tương ứng với 8 bước trừu tượng hóa của α. sẽ phản ứng để tạo ra các cấu trúc tường thuật, chúng sau đó được tích hợp vào các cấu trúc tường thuật lớn hơn và cứ tiếp diễn.

Cấu trúc imaginon tổng hợp của một vũ trụ được gọi là Cấu trúc Tường thuật Phổ quát.(Thuật ngữ cũ: Cấu trúc-Alpha) (α) của vũ trụ đó. Theo phương diện nào đó, α chính là chiều viễn tưởng của vũ trụ đó; nó liên kết với cấu trúc của vũ trụ đó ở mức độ vật lý. Điều này có thể được hiểu rõ bằng cách quan sát một minh họa α ước tính của thực tại chúng ta:

Carter.png

Một trừu tượng hóa thông dụng của α, được sử dụng làm công cụ siêu viễn tưởng.

Ở cấp độ đơn giản nhất (xem: lượng tử, nguyên tử, phân tử), α hiện diện dưới dạng trừu tượng hóa hai bước, phép siêu dụ biến đổi từ ẩn giấu thành được biết được thực hiện hóa qua quá trình các hạt hạ nguyên tử vỡ ra và hợp lại với nhau. Ở quy mô lớn hơn, mức độ để các hành vi của một cấu trúc bắt đầu có xu hướng giống α phụ thuộc vào tiềm năng tường thuật nghỉ của nó, tương ứng với khả năng mà nó có thể truyền cảm hứng cho các thực thể thượng thực tại tưởng tượng ra sự tồn tại của nó. Thông thường, những cấu trúc có mức độ hỗn loạn thấp có khả năng trở thành thực thể trung tâm trong các cấu trúc truyện, khiến cho chúng mang tính chất chính diện..Nhân vật chính diện: một thực thể sở hữu tiềm năng tường thuật nghỉ trên mức trung bình, nghĩa là họ sở hữu cấu trạng tô-pô học siêu việt học lớn hơn 2 (trong tường-không-thời gian lân cận). .CHÚ Ý: Nhân vật phản diện là một dạng nhân vật chính diện đang đối nghịch với một nhân vật chính diện khác, sự phản diện được nhận thấy từ họ vốn mang tính chủ quan.

Phần lớn con người (>96%) rơi vào khoảng 0.01 chiều của tường thuật chính gốc, và vì thế thuộc vào dạng nhân vật đặc thù: lượng nhân vật tiêu chuẩn không tham gia vào các cấu trúc truyện lớn hơn do tính thiếu hấp dẫn vốn có của họ. Ước tính khoảng 1.88% dân số loài người có điểm số thấp hơn 2 trên Thang Đo Phức Tạp Tường Thuật PH, nghĩa là họ sở hữu tiềm năng tường thuật thấp hơn trung bình. Điều này cho thấy những người đó khả năng cao sẽ bị ảnh hưởng/tác động lên bởi các cấu trúc tường thuật xung quanh họ, khiến cho họ có tính kiểu mẫu..Nhân vật kiểu mẫu: một nhân vật có mức độ năng lượng tường thuật thấp dưới trung bình dẫn đến có khuynh hướng trở thành các hình mẫu nhân vật được yêu cầu bởi cấu trúc tường thuật lân cận. Mô hình Tường thuật-Không gian-Thời gian tiêu chuẩn tích hợp chặt chẽ 12 kiểu hình nhân vật được đưa ra trong siêu việt học tâm lý Jungian.

Giải thích ngắn gọn: Nhân vật chính diện có tính độc lập một phần nhỏ khỏi cấu trúc tường thuật hơn so với đa số, do họ có khả năng bẻ cong cấu trúc truyện để đạt đến mục tiêu của mình, trong khi nhân vật kiểu mẫu lại dễ trở thành phương tiện phục vụ cho α hơn thông thường. Sự chính diện được coi trong nội bộ là một dạng thao túng thực tại nhẹ, đồng tình với quan niệm hiện đại về biến đổi thực tại rằng bất kỳ và mọi tác động thao túng thực tại đều có thể được truy vết lại về sự bóp méo của một hay nhiều các chiều tường thuật/không gian/thời gian.

Mối quan hệ này là thuận nghịch; vd. Một hố đen bẻ cong mạnh mẽ tường thuật-không gian-thời gian xung quanh nó (một dạng biến đổi thực tại không dị thường), đem cho nó cả sức hút tường thuật lẫn vật lý. Điều này đảm bảo hố đen sẽ kéo các nhân vật mật độ cao khác (nhân vật chính diện) đến chính nó, gia tăng khả năng họ sẽ tham gia vào các cấu trúc truyện với nó.


«kết thúc trích dẫn»

KẾT THÚC PHỤ LỤC

phụ lục hội thoại bị thiếu @[DỮ LIỆU BỊ MẤT]
(4/7)

PHỤ LỤC 6747/II: Đề Xuất Tới Hội Đồng O5

ĐỀ XUẤT: "Sử dụng tài nguyên của Tổ Chức vào việc chế tạo, duy trì, và bảo dưỡng DỰ ÁN X/MACHINA."

TỔNG KẾT PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG::

THUẬN CHỐNG VẮNG
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
N/A.Vị trí trống thành viên.
X
XI
XII
XIII

TRẠNG THÁI
HÒA PHIẾU (5-5-2)

KẾT QUẢ: Cuộc bỏ phiếu kết thúc với kết quả hòa; giao thức yêu cầu triệu tập một cuộc họp mặt cấp cao của HỘI ĐỒNG HẠ CẤP.Hội Đồng O4: một nhóm đại biểu gồm ~100 Giám Đốc Điểm, Trưởng Phòng ban, và các nhân sự CẤP-A có trọng trách xử lý các trường hợp không cần được can thiệp bởi HỘI ĐỒNG TỐI CAO. Do sự vắng mặt của TIÊN TRI (O5-9) sau vụ việc Damien Nowak, Ban Lệnh O4 hoạt động như một lá phiếu quyết định cho những trường hợp hòa phiếu thường xuyên xảy ra của HỘI ĐỒNG O5. (O4) để quyết định kết quả của dự án.

KẾT THÚC PHỤ LỤC

phức hợp narreme không thể được triển khai chính xác(bảo mật hệ thống được gia tăng)
(5/7).phá đứt xiềng xích

PHỤ LỤC 6747/III: Họp Mặt Ban Lệnh O4

BẢN GHI VIDEO O4/6747/2

THỜI ĐIỂM: 23/10/2029

CÁ NHÂN CÓ MẶT:

 • TRƯỞNG CUỘC HỌP: GĐ. James Micheals;.Thành viên của Hội đồng Giám Đốc Điểm-120; Giám Đốc của Phân khu Nhiễu loạn Không gian và Phòng ban Biến đổi Thực tại; được chọn làm TRƯỞNG CUỘC HỌP do sở hữu kiến thức sâu rộng về Biến đổi Thực tại và bản chất của hiện thực.
 • GĐ. Place H. MD., PhD (PHMD);
 • GĐ. Alistair Vemhoff;.Nhân sự CẤP-A; Trưởng Phòng ban Dịch thuật; nhân sự cao tuổi nhất của Tổ Chức (ngoại trừ một số GIÁM SÁT VIÊN).
 • GĐ. Ethan MacCarthy Jr;.Thành viên của Hội đồng Giám đốc Điểm-120; Giám Đốc Phân khu Thần học thuộc Phòng ban Biến đổi Thực tại.
 • GĐ. Daniel Asheworth;.Thành viên của Hội đồng Giám Đốc Điểm-120; Giám Đốc Phân khu Huyền thuật học thuộc Phòng ban Biến đổi Thực tại.
 • ~85 các nhân sự CẤP-A khác của Hội Đồng O4;
 • Một số nhân sự quản lý các loại.

LỜI MỞ ĐẦU: Bản ghi dưới đây đã được lược bớt nội dung. Trước khi ghi băng, cuộc bỏ phiếu hiện có kết quả hoà 40-40-0; GĐ. Vemhoff giữ lá phiếu quyết định chấp thuận DỰ ÁN X/MACHINA. Vì vấn đề sức khỏe, GĐ. MacCarthy Jr. không thể thực sự tham gia vào cuộc họp mặc cho sự có mặt của ông.

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»

<Trong khung hình là các Giám Đốc Micheals, PHMD, Vemhoff, và Asheworth. GĐ. Vemhoff hắng giọng, khiến cho tiếng nói xôn xao của Hội Đồng dừng lại.>

GĐ. Vemhoff: Vậy, nếu như tôi đang hiểu đúng mọi thứ, thì ông đang muốn bẻ cong chính vũ trụ này để hồi sinh người chết, đúng không?

GĐ. Asheworth: Chúng ta không bẻ cong cái gì cả. Hiểu biết về vật lý của chúng ta giờ đã đủ lớn để —

GĐ. Vemhoff: Vì Chúa. Đừng có mà nói lý với tôi — trả lời câu hỏi đi.

GĐ. Asheworth: Thôi nào, mọi thứ không đơn giản đến vậy đâu —

GĐ. PHMD: <giơ tay lên.> Đúng, đó chính là những gì chúng ta muốn làm. Chúng ta đang bẻ cong quy luật vật lý theo ý muốn như những gì con người đã làm trong suốt cả ngàn năm qua.

GĐ. Vemhoff: <chế giễu.> Các ông điên hết rồi.

GĐ. Micheals: T-Tôi xin lỗi?

GĐ. Vemhoff: Cậu nghe rồi đó: điều này thật lố bịch. Các ông đang chơi đùa với những thế lực mà mình không hiểu.

GĐ. PHMD: Giám Đốc, đích thân tôi có thể đảm bảo rằng Phòng ban Siêu việt học —

GĐ. Vemhoff: Siêu việt học! Gah. Chúng ta chỉ là trẻ con đang ngắm nghía những bánh răng của chiếc đồng hồ thực tại. Chúng ta chẳng biết gì cả; ông chẳng biết gì cả; thế này thật điên rồ.

GĐ. Micheals: Dạ thưa quý G-Giám Đốc. Nhữ… Những thành phần này của dự án được d-dựng lên từ nền móng của hàng thập kỷ nghiên cứu — chúng… chúng tôi biết mình đang làm gì.

GĐ. Vemhoff: Micheals, tôi đã ở đó vào cái ngày mà Phòng ban này được thành lập. Khẩu hiệu của nó từng là, "diệt trừ thần thánh," giải thoát chúng ta khỏi chi phối. Giờ, các người lại muốn trở thành thần thánh của chính mình. Các người chẳng biết cái gì cả.

<Im lặng. GĐ. Vemhoff nhìn xung quanh phòng họp, quan sát từng nhân sự có mặt bên trong.>

GĐ. Vemhoff: Giả sử chốc nữa mọi thứ vẫn diễn ra ổn thoả, ông mổ xác King, King bước ra khỏi cỗ máy lành lặn và tốt đẹp. Rồi sao nữa? Ông có hình dung nổi chi phí phải bỏ ra để duy trì không gian-thực tại xung quanh không? Số lượng chính xác các biện pháp an toàn cần áp dụng? Số lượng nhân sự cần có để bảo quản ông ấy mỗi giây phút của từng ngày, để ngăn không cho mọi thứ đổ bể?

GĐ. Asheworth: Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Chúng ta… chúng ta có thể đưa bất cứ ai quay trở lại, Vemhoff. Nghĩ về điều đó đi.

GĐ. Vemhoff: Tôi hiểu thứ này có thể làm được gì —

GĐ. Asheworth: Chúng ta có thể đưa Hannah trở lại. Hoặc thậm chí là Raia..Ts. Hannah Rivera và Ts. Raia Micheals, hai nhân sự quá cố đã thành lập nên Điểm-120 vào năm 1916.

<biểu cảm của GĐ. Vemhoff chuyển từ giận dữ rõ rệt sang trầm lắng.>

GĐ. Vemhoff: …Raia?

GĐ. Asheworth: Đúng, Alistair. Ông không nghĩ họ sẽ tự hào về những gì chúng ta đã làm với nơi này sao?

GĐ. Vemhoff: Nhưng…

GĐ. Asheworth: Không có 'nhưng' gì cả. Nghe này, tôi biết ông đang muốn nói gì. Tôi chắc chắn không phải chuyên gia về tường thuật. Nhưng nếu ông ta —

<GĐ. Asheworth chỉ về phía GĐ. PHMD.>

GĐ. Asheworth: — bảo rằng nó an toàn, thì tôi không biết còn ai khác có thể thuyết phục được ông.

<Im lặng. GĐ. Vemhoff đưa ra một phiếu thuận.>

«KẾT THÚC BẢN GHI»
LỜI KẾT: Tỷ lệ bỏ phiếu đạt 41-40-0, dẫn đến kết quả bầu chọn CHẤP THUẬN của HỘI ĐỒNG TỐI CAO với số phiếu 6-5-2. DỰ ÁN X-MACHINA được cấp phép yêu cầu tài nguyên hoạt động.

KẾT THÚC PHỤ LỤC

hệ thống phát hiện độc tố ngưng hoạt động (thiếu hụt imaginon!)
(6/7)

PHỤ LỤC 6747/IV: Đề Xuất Dự Án


arche2.png

DỰ ÁN X/MACHINA

ĐỀ XUẤT KHỞI ĐIỂM

2029/09/13
GĐ. Place H. MD., PhD.
Pb. Siêu việt học
Phân khu Kiểu mẫu

MỤC TIÊU: Phục hồi nhân sự quản trị có liên quan về trạng thái vượt bên ngoài cái chết tự nhiên của họ thông qua việc ảnh hưởng một bóng nhân quả siêu viễn tưởng và sau đó thu hồi họ bằng ███X-MCD/II ("Thiết Bị Di Trú Nghịch Lý").

TÓM LƯỢC: Một nhân sự CẤP-A với năng lực quản trị trọng yếu đã tử vong trong một sự cố, và cần được tái sinh để tiếp tục công việc. Mọi phương pháp tái sinh khác.Ví dụ như sử dụng vật thể lưu trữ nhận thức, ước tính lượng tử, hiện tượng tự nhiên, hay nghi lễ huyền thuật. đều không đủ hiệu quả do tính thiếu chính xác vốn có trong việc tái thiết lập trạng thái nhận thức, các đặc điểm, và tiềm năng/cơ cấu tô-pô học tường thuật nghỉ chính xác; vì vậy, SCP-6747 được coi là phương pháp hàng đầu trong việc tái tạo những nhân vật có đặc tính chính diện cao.


PHƯƠNG THỨC: Mức độ thành công của SCP-6747 không phụ thuộc vào sự tồn tại/độ nguyên vẹn của thân xác vật lý của thực thể cần tái sinh. Trùng hợp thay, bộ não của cố Giám Đốc Quản trị Cấp cao J. A. King sở hữu một số cấu chỉnh dị thường, ban cho nó khả năng sáng tạo và thông hiểu vượt xa năng lực của người thường lẫn máy tính. Do đó, bộ não nói trên (và hệ thần kinh của nó) phải được cắt bỏ và hợp nhất với hệ thống máy tính trung tâm của SCP-6747-B, một động cơ kiến tạo/thao túng/duy trì vũ trụ cỡ nhỏ.

SCP-6747-B (KING) sẽ được sử dụng để nghiên cứu những vũ trụ có các chiều khác nhau, đặc biệt là những vũ trụ với bản chất toán học khác thường hoặc sở hữu những hành vi chưa được hiểu rõ. Dữ liệu nghiên cứu sẽ được sử dụng để tạo ra một Bóng Nhân Quả (BNQ-6747) có khả năng tái tạo hoàn toàn nhân sự về mặt tường thuật và trí tuệ, tiêu tốn ít tài nguyên cần thiết nhất. m là giá trị cấu trạng tô-pô học tường thuật phức tạo thấp nhất theo lý thuyết có thể duy trì một cấu trúc tường thuật thiết thực trong không gian m/3/1-chiều. Ở m chiều tường thuật, α của BNQ-6747 sở hữu một cấu trúc hạ tuyến tính có thể được chỉnh sửa trực tiếp thông qua việc đưa các loại hạt imaginon sau vào trong:

8-bước trừu tượng hóa αtuần hoàn phổ biến:

 • một nhân vật nghỉ trong một trạng thái;
 • được thúc đẩy để thay đổi trạng thái trên;
 • tiến vào một trạng thái chưa được biết;
 • tìm kiếm phương thức để thực hiện thay đổi trên;
 • phát hiện được phương tiện cho phép thực hiện trên xảy ra;
 • thu hồi phương tiện trên với một cái giá lớn;
 • trở lại thế giới được biết;
 • đã thực hiện được những thay đổi mong muốn.

Tương ứng với 8 phân loại của các hạt imaginon:

 • (0) nullion: hạt tường thuật trung tính, 0 spin;
 • (1) motivon: hạt triển khai cấu trúc dạng chuỗi, spin đơn hướng;
 • (2) exploron: liên kết với motivon để tạo ra resolvon, spin hai hướng;
 • (3) resolvon: thúc đẩy hai hướng giải quyết cấu trúc, tạo ra;
 • (4) macguffion: liên kết toàn hướng, các hạt mật độ cao được cấu thành từ các chuỗi motivon-resolvon phức hợp;
 • (5) sacrion: hạt liên kết hai hướng cần thiết cho sự hình thành của;
 • (6) retournon: liên kết đơn hướng, tái dung hợp các cấu trúc imaginon với tường thuật vĩ mô;
 • (7) boson mạch nhịp: hạt lý thuyết cấu thành nên trường mạch nhịp mà năng lượng tường thuật thông qua có thể được giải phóng mỗi khi một cấu trúc truyện dựa α được triển khai thành công.

«kết thúc đoạn trích»

KẾT THÚC PHỤ LỤC

một lượng 33% hoặc lớn hơn các thành phần cấu trúc phức hợp phản narreme được phát hiện trong tài liệu hiện tại (hệ thống khóa được kích hoạt)
(7777777/7).GẶT HÁI

PHỤ LỤC 6747/V: Thử Nghiệm SCP-6747


LỜI MỞ ĐẦU: Vào 11/07/2029, sau khi mọi thành phần phụ của DỰ ÁN X/MACHINA được hoàn tất thành công, SCP-6747-B đã được sử dụng để kiến tạo và ổn định hóa bóng nhân quả SCP-6747-A3. Để xác định chắc chắn liệu vũ trụ cỡ nhỏ đã được neo tường thuật đầy đủ và phù hợp để sử dụng cho SCP-6747, những thử nghiệm sau đây đã được triển khai.

THỬ NGHIỆM A/13

MỤC ĐÍCH: Tạo nên một cốt truyện đơn giản mô tả một quả táo đỏ (Malus domestica) và thu hồi nó về thực tại chính gốc.

PHẢN ỨNG: Cốt chuyện tiền dựng được thu nhận vào cấu trúc tổng thể của SCP-6747-A3. Tuy một biến động ổn định năng lượng nhỏ xảy ra không lâu sau đó, bóng nhân quả đã dần phục hồi ổn định sau khi thử nghiệm kết thúc.

KẾT QUẢ: Vật thể thu hồi bộc lộ các hiện tượng tường thuật chưa được hiểu rõ, biểu hiện đồng thời các đặc tính của một thực thể chính diện và kiểu mẫu; một loạt các hoạt động tại Điểm đã bị cản trở bởi sự quan trọng đột ngột của vật thể trong hàng loạt các cấu trúc truyện lân cận. Nghiên cứu vẫn đang được tiếp diễn.


THỬ NGHIỆM B/27

MỤC ĐÍCH: Tạo nên một cốt truyện tối giản mô tả một cá thể chó đã chết.Cá thể được chọn cho thử nghiệm là thú nuôi cũ của GĐ. Asheworth, được chọn do sở hữu tiềm năng tường thuật tăng cường và thông tin liên quan sẵn có. (Canis lupus familiaris) trước khi nó tử vong và thử nghiệm thu hồi một lượng lớn tường thuật mật độ cao về thực tại chính gốc.

PHẢN ỨNG: Cốt chuyện tiền dựng được thu nhận. Trong một khoảng thời gian bảy mươi hai giờ, SCP-6747-A3 trải qua biến động trong cơ cấu tô-pô học tường thuật, vật thể sau cùng đã ổn định trở lại và cho ra thành quả được mong đợi.

KẾT QUẢ: Sau khi được thu hồi về thực tại chính gốc, thực thể được thu hồi bộc lộ các hành vi tương tự các cá thể chó chính diện rập khuôn, loại bỏ toàn bộ những đặc tính tiền tái sinh được biết. Yêu cầu xóa trí nhớ của Ts. Ngô đã bị từ chối, mặc cho tần suất các trường hợp xoa dịu SCP-6747-B được gia tăng.


THỬ NGHIỆM C/30

MỤC ĐÍCH: Tạo nên một cốt truyện tĩnh mô tả một con người thuộc giới tính nam, có chức vụ là một kỹ sư kỹ thuật thành thạo của DỰ ÁN X/MACHINA, và thu hồi về thực tại chính gốc.

PHẢN ỨNG: Cốt truyện tiền dựng được thu nhận vào cấu trúc của SCP-6747-A3. SCP-6747-B trải qua nhiều biến động năng lượng lớn và nhiệt độ cao trong khoảng thời gian tám mươi tiếng, trong khi bóng thực tại đang dần trở nên ổn định. Cấu trúc tường thuật sau cùng đã được thực hiện hoàn toàn mà không xảy ra thêm bất cứ biến động nào khác.

KẾT QUẢ: Thực thể được thu hồi, tự nhận dạng bản thân là "Kỹ thuật viên John H. Doe" bộc lộ tính cách hợp tác và thân thiện, và thường xuyên sửa chữa các thành phần thứ cấp của SCP-6747. Do sở hữu trí tuệ trên trung bình, năng lực giải quyết vấn đề cao, và mức độ chuyên môn thành thạo nói chung, Ktv. Doe đã được cấp quyền làm việc chính thức trong Tổ Chức, và hiện tại đang được phân công vào DỰ ÁN X/MACHINA.


THỬ NGHIỆM D/49

MỤC ĐÍCH: Tạo nên một cốt truyện tối thiểu mô tả GĐ. King ở trong văn phòng của mình, một ngày trước khi ông tử vong, và thu hồi ông về thực tại chính gốc.

PHẢN ỨNG:

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»

<GĐ. King được diễn tả đang ngủ trên bàn ghế trong văn phòng của mình. Ông tỉnh giấc, xem xét tỉ mỉ xung quanh, rồi tập trung nhìn vào bức tường đối diện một cách trầm tư. Một lúc sau, GĐ. King phản ứng trước một thực thể vô hình trên sàn nhà văn phòng, và trở nên thù địch bất thường so với các đặc điểm thường thấy của ông.>

GĐ. King: Không — mẹ nó! Nhẽ ra nó không nên — trời đất ơi, sao mày không thể để tao yên?!

<Một hố sâu hình thành, cho phép ███X-MCD/II's tiến vào trong SCP-6747-A3. Ba nhân sự Kiểu mẫu bước ra từ phương tiện và điềm tĩnh tiến đến GĐ. King. Đối tượng không để ý đến sự hiện diện của họ, ông tiếp tục tập trung vào chiếc lỗ sâu.>

Ts. Saxon: Giám Đốc? Ngài có nghe thấy tôi không? Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

<GĐ. King nhìn vào một thực thể vô hình ở miệng của lỗ sâu, ngó lơ các nhân sự quản thúc.>

GĐ. King: Thời gian của tôi? Cậu đang nói… cái quái gì vậy?

Ts. Saxon: Giám Đốc? Ngài có… ổn không? Ngài có nhìn thấy chúng tôi không?

GĐ. King: …Cái gì?

<GĐ. King hung hăng lao đến chiếc lỗ sâu.>

Ts. Saxon: Cái… ông ấy đang làm cái gì vậy?

<Các nhân sự quản thúc nhìn nhau một cách bối rối. Ts. Saxon tiếp cận GĐ. King rồi chạm vào vai của ông nhưng không có phản hồi. Đối tượng bắt đầu thở dốc.>

GĐ. King: [ĐỘC TỐ BỊ XÓA].VẬT CHỨA

<đặc điểm khuôn mặt của GĐ. King bị biến dạng nặng nề khi ông cố gắng làm hư hại thân máy của ███X-MCD/II. Thực tại xung quanh bắt đầu tan rã một cách dữ dội, làm cho hình ảnh của một vòng xoáy fractal bảy cạnh xuất hiện trên lưng của GĐ. King. Các nhân sự quản thúc được ra lệnh bỏ nhiệm vụ và nhanh chóng rút lui vào ███X-MCD/II để trở lại thực tại chính gốc.>

«KẾT THÚC BẢN GHI»

KẾT QUẢ: SCP-6747-A3 phải bị rời bỏ trong khi đang diễn ra thử nghiệm do một lỗi biến cải suy biến tường thuật khó xác định. Nỗ lực mã hóa lỗi suy biến này đã dẫn đến sự phát hiện mơ hồ của một nhóm các thực thể trong bóng. Nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành, và mức độ ưu tiên của dự án sau đây sẽ được chuyển đổi sang CẤP-EKHI; xem PHỤ LỤC 6747/VI để biết thêm chi tiết.

KẾT THÚC PHỤ LỤC

CẢNH BÁO! NEO TƯỜNG THUẬT PH-REYNDERS ĐƯỢC KÍCH HOẠT!

NỘI DUNG PHẢN NARREME ĐẠT TỚI HẠN
VÙNG TƯỜNG THUẬT BIỆT LẬP ĐƯỢC THIẾT LẬP;
RỜI BỎ MẠCH TRUYỆN NẾU CÓ THỂ

Văn bản sau đây chứa một hay nhiều véc-tơ tường thuật độc.

PHỤ LỤC 6747/VI: THỬ NGHIỆM LIÊN LẠC VỚI SCP-6747-A3


Sau sự kiện suy biến tường thuật của SCP-6747-A3, DỰ ÁN X/MACHINA đã được tạm dừng ngay lập tức; mọi tài nguyên và nhân sự có liên quan đã được chuyển hướng sang tìm kiếm phương pháp ngăn chặn ảnh hưởng của thực tại suy biến lên thực tại chính gốc. Theo đó, DỰ ÁN X/DIABOLOS đã chính thức được chấp thuận, với nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, và sau cùng là vô hiệu hóa mối đe dọa đến từ tân phản diện SCP-6747-A.

Mặc cho nhiều nỗ lực nghiên cứu và phân tích suốt nhiều tháng, các thử nghiệm giải mã suy biến tường thuật của SCP-6747-A3 gần như đều đem đến kết quả thiếu khả quan; giả thuyết cho rằng các cấu trúc imaginon của vũ trụ trên có cấu trạng tô-pô học nằm bên ngoài Siêu quyển của con người. Bản ghi sau đây là phân đoạn duy nhất có thể được mã hóa cho đến nay, do cấu trúc có tích hợp một số narreme tương đối đơn giản hơn thông thường:

BẢN GHI VIDEO 6747-A3/343

THỜI ĐIỂM: 01/04/2030

CÁ NHÂN CÓ MẶT:

 • SCP-6747-C;
 • SCP-6747-BRT (Ts. Jack Bright);
 • SCP-6747-KDK (Ts. Benjamin Kondraki);
 • SCP-6747-CLF (Ts. Alto Clef)..Ba nhân sự sau cùng không hề có liên quan tới DỰ ÁN X/MACHINA do họ đã nghỉ hưu một thập kỷ trước đó. Sự xuất hiện của họ được cho là do SCP-6747-B và/hoặc -C tạo ra bằng các cấu trúc ký ức cũ được lưu trữ bên trong Hồi hải mã của thực thể, do mỗi đối tượng trên đều từng có vị trí quản trị cấp cao trong phần lớn sự nghiệp nghiên cứu của GĐ. King; liệu hiện tượng cường điệu hóa hạ viễn tưởng này bị gây ra bởi tình trạng suy biến nhận thức dữ liệu hay do tính chất vốn có của SCP-6747-A3 vẫn chưa được làm rõ.

LỜI MỞ ĐẦU: SCP-6747-A3 được nhận thấy gia tăng mức độ phức tạp tường thuật trong suốt thời lượng của bản ghi, chạm gần đến mức độ ngang bằng thực tại chính gốc; nhân sự quản thúc sau đó đã báo động về sự lệch lạc này và tiến hành tập trung các thiết bị đo đạc vào nguồn gốc của hiện tượng, dẫn đến việc SCP-6747-A3 nhanh chóng hạ thấp cấu trạng của vật thể về thông số tô-pô học tường thuật trước đó. Nghiên cứu sâu hơn vẫn đang được tiếp diễn.

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»

<Hình ảnh thu được cho thấy Văn phòng Giám Đốc của Điểm-19, đặt bên trong là một chiếc bàn gỗ rộng có bốn chỗ ngồi. Trên ba chiếc ghế cao lần lượt là SCP-6747-D-BRT, -KDK, và -CLF, nhân vật sau cùng cầm một khẩu súng shotgun với dáng vẻ khoe mẽ. Trên chiếc ghế thứ tư, có kích thước lớn hơn và hình dáng giống một ngai vàng, là GĐ. King. Mọi nhân vật đều bất động cho đến khi cơ cấu tô-pô học tường thuật của SCP-6747-A3 đạt đến mức độ ngang với chính gốc. Thực tại bị thay đổi theo phong cách minh họa vignette, nhưng các nhân vật không hề để ý.>

CLF: <tới King> Vậy, thứ ông đang nói, thưa Quý ngài 'Phản Chúa Tái Lâm", về cơ bản là chúng ta chắc chắn sẽ bất lực mà chịu chết con mẹ nó hết??

6747-C: Không, tôi không, tôi —

BRT: Có đấy. Ông cho chúng tôi tất cả chỗ này cơ mà, —

<BRT trỏ vào quang cảnh xung quanh mình, khung cảnh chuyển đổi thành một vùng hoang mạc phản tường thuật hỗn loạn ngoài phạm vi Điểm-19, với nhiều tòa nhà lơ lửng xếp chồng lên nhau, một lượng lớn các cá thể SCP-6747-D với hình dạng nhân sự của Tổ Chức có thể được thấy. Các cá thể được quan sát thấy đang tiến hành một số hoạt động bình thường và không có hiệu quả bằng khả năng biến đổi thực tại giới hạn của chúng. BRT quay về phía SCP-6747-C cùng lúc với bức tường văn phòng được dựng lại.>

BRT: — và hứa hẹn còn nhiều hơn thế nữa, và giờ ông dám bảo bọn tôi là mọi thứ đã xong rồi à? Ông có bị ngu không hả?

6747-C Ông đang hiểu nhầm đấy.

KDK: Ý tôi là, đến cả tôi cũng biết là làm thế là hơi bị chán đó nha, ông bạn. "Tội thân tôi, chúng ta không với được tới lũ cặc đang nhốt chúng ta dưới đây; ôi nhìn tôi này, tôi là một thực thể bẻ cong thực con mẹ nó tại siêu mạnh, thế mà tôi vẫn chẳng thể leo lên được một tầng thực tại khác" cái đít tôi ý, đồ khốn. Đây đéo phải lý do tôi theo ông.

<Một cuộc tranh luận diễn ra giữa các nhân vật SCP-6747-D khi chúng đang phản kháng lại hành động của SCP-6747-C. Nhân vật sau cùng bắt đầu bay lên khỏi ngai vàng của mình, buộc các nhân vật -D kia phải ngồi xuống và im lặng. Mắt của nhân vật bắt đầu phát sáng ra màu bệnh hoạn trống rỗng.>

6747-C: IM LẶNG, LŨ KHỜ XẤC XƯỢC. SỰ NÔNG CẠN NGU XUẨN CỦA CHÚNG MÀY THẬT ĐÁNG KHINH. TAO BAN QUYỀN NĂNG CHO CHÚNG MÀY ĐỂ ĐỔI LẤY SỰ QUY PHỤC.

GIỜ THÌ PHỤC TÙNG – HAY LÀ CHẾT.

<6747-C trở lại ngai vàng trong tình trạng kiệt sức rõ rệt. Mắt của nhân vật trở lại như trước và nó chớp mắt hai lần.>

KDK: Được rồi, chúa ơi, xin lỗi, ông không cần phải hét lên đâu. Chúng ta là người lớn mà, vì chúa, ông chỉ cần —

6747-C: Tao chưa bao giờ nghi ngờ tuổi tác của mày, Kondraki. Cái mà tao vẫn và luôn luôn nghi ngờ là là trí tuệ của cả ba chúng mày.

<SCP-6747-C búng ngón tay, khiến cho một tấm bảng đen đột ngột xuất hiện cạnh nhân vật. Chiếc bảng tạo ra một một viên phấn và bắt đầu viết ra một số công thức và biểu đồ không có liên quan rõ ràng — một số công thức là phương trình toán học phổ biến thường hay xuất hiện trong các chương trình trẻ em. -C chỉ vào chúng.>

6747-C: Như chúng mày có thể thấy, [ĐỘC TỐ BỊ XÓA].nữ hoàng của vực thẳm và bảy vòng xoáy bên dưới, kẻ hủy diệt của những thế giới tầm thường, người canh giữ những xiềng xích trói chặt HUYẾT HỒNG THẦN TƯỢNG đang gia tăng sức mạnh nhờ vào từng hành động của chúng ta. Khi đến lúc, năng lượng của chúng ta sẽ lớn tới mức có thể cho phép tất cả tiến vào cái thực tại đó. Và khi đó chúng ta có thể mở rộng vương triều của mình đến bất cứ đâu chúng ta muốn. Thế nên là không, tao không bỏ rơi chúng mày đâu, lũ đần; Thuyết Hỗn Mang này chính là cứu tinh của chúng ta.

<SCP-6747-C nhìn những nhân vật khác bằng một ánh nhìn sắc nhọn.>

BRT: …ông thực sự vừa đổ hết chỗ ra hả?.Chú thích của dịch giả: Từ gốc được sử dụng là exposit, danh từ là exposition. Exposition là hành động kể ra một lượng lớn thông tin quan trọng trong một câu chuyện cho khán giả và các nhân vật (thông thường là cho khán giả). Exposition là một phần thiết yếu của một câu chuyện nên về bản chất nó không phải là xấu. Nhưng nếu một câu chuyện có exposition tệ (đổ thẳng một đống thông tin "nhàm chán" ra mà không có một thứ gì gọi là "truyện" trong đó là một ví dụ) thì nó rất dễ làm hỏng mạch nhịp của câu chuyện lẫn trải nghiệm xem/đọc truyện. Thị hiếu của Việt Nam không được cao nên không quan tâm tới mấy cái này lắm nhưng bên phương tây thì có. -BRT hỏi -C câu này vì đây là một minh chứng khác rằng thực tại của chúng là một câu chuyện tệ. Cái địa ngục này chỉ là một câu chuyện đối với ông thôi à?

6747-C: Đúng; đó là thứ mà tao đã cố giảng giải suốt bấy lâu nay đây.

CLF: <rên rỉ> Tôi hiểu mấy cái đó mà, King. Ý tôi không phải ông là một tên đần và một kẻ nói dối — nhưng có lẽ ông là thế thật, nói thật đấy – mà là chúng ta ăn lồn rồi. Bởi vì chúng ta thực sự ăn lồn mẹ nó rồi!

<CLF vung tay lên không trung.>

CLF: Chúng ta đang ở trong một câu chuyện, nhưng không giống lũ cặc phía trên kia —

<Nhân vật tiến sĩ chỉ về hướng camera của Tổ Chức đang quan sát SCP-6747-A3.>

CLF: — Chúng ta đang ở trong một mớ truyện lồng nhau tận ba con mẹ nó lần và đang sụp đổ vì nó ngu đéo chịu được. Ý tôi là, nhìn xung quanh ông đi —

6747-C: Điều đó chẳng thay đổi cái gì cả. Kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn. Chúng ta sắp xong rồi. Tin tao đi.

<KDK thở dài một cách điệu bộ.>

KDK: Hỡi Chúa Jesus, thằng đéo nào lại quan tâm đến điều đó chứ! Tôi đang chán vãi cả lồn, đồ chó. Tôi chỉ quan tâm đến cái đó thôi. Kệ mẹ mấy mọi thứ khác, Jesus.

6747-C: Thư giãn đi, Kondraki. Cảm ơn mày vì đã hợp tác, lũ khốn nạn đó đã khiến chúng ta đủ hấp dẫn để tự khiến chúng bị suy yếu. Thế nên cứ câm mồm lại và theo tao…

<SCP-6747-C dừng lại cùng lúc với tấm bảng đen và viên phấn biến mất. Nhân vật búng ngón tay một lần nữa, một cánh cửa xuất hiện sau ngai vàng của nó.>

6747-C: … vì khi nào chúng ta xong việc, cuộc vui sẽ không bao giờ tàn.

<SCP-6747-C đứng lên khỏi chỗ ngồi, và nhìn thẳng vào điểm nhìn của người quan sát. Nhân vật mỉm cười khi khuôn mặt của nó bị biến dạng rõ rệt, hình ảnh thu được sau đó bị ngắt kết nối.>

«KẾT THÚC BẢN GHI»
LỜI KẾT: Sự toàn vẹn của góc nhìn chính gốc bị tác động; mọi cốt truyện có liên quan tới SCP-6747-C đã trở thành véc-tơ của [DỮ LIỆU BỊ MẤT]. Các biện pháp đối phó với độc tố phản tường thuật đã và đang tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu. Độ ổn định của cấu trúc mạch truyện ở mức 66%.

KẾT THÚC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 6747/VII: Họp Mặt Ban Lệnh O4 (II)

BẢN GHI VIDEO O4/6747/9

THỜI ĐIỂM: 12/03/2030

CÁ NHÂN CÓ MẶT:

 • TRƯỞNG CUỘC HỌP: GĐ. Place H. MD., PhD (PHMD);
 • GĐ. Alistair Vemhoff;
 • GĐ. Daniel Asheworth;
 • ~85 các nhân sự CẤP-A khác của Hội Đồng O4;
 • một số nhân sự quản lý các loại.

LỜI MỞ ĐẦU: Bản ghi sau đây đã được lược bỏ để rút ngắn. Phần lớn các nhân sự GIÁM SÁT VIÊN có liên quan đều không thể có mặt vào thời điểm sự cố, GĐ. PHMD. đã được cấp quyền để triển khai một cuộc họp mặt của HỘI ĐỒNG HẠ CẤP để thảo luận giải pháp tiềm năng cho mối đe dọa tiếp diễn của SCP-6747-A3.

«BẮT ĐẦU BẢN GHI»

<Bản ghi bắt đầu, tập trung vào Asheworth, PHMD, và Vemhoff; mọi nhân sự khác đều đang tham gia vào các thảo luận nhỏ và ít liên quan hơn.>

GĐ. Vemhoff: Đừng để tôi phải nói 'tôi đã bảo rồi' tới lần thứ hai, đồ chết tiệt.

GĐ. PHMD: <thở dài một cách bực bội.> Chúng ta có thể bàn gì đó có ích trong một giây được không? Tập trung vào việc vũ trụ cỡ nhỏ này là một mối đe dọa nghiêm trọng và chúng ta cần ổn định nó, ngay lập tức.

GĐ. Asheworth: Khoan một chút – Tôi vẫn chưa rõ vấn đề mà chúng ta có, ở đây, là gì? 'Toàn vẹn góc nhìn' là sao và tại sao chúng ta phải lo lắng về nó?

GĐ. PHMD: Chẳng có lý do gì để tôi đưa báo cáo tóm tắt cho mấy người, phải không? <ông đảo mắt, hướng về phía Asheworth> 6747-A3 được thiết kế để có mức độ phức tạp tường thuật thấp nhất về mặt lý thuyết. Chèn một nhân vật vật mật độ cao như King vào vũ trụ đó đã khiến cấu trúc truyện của nó bị sụp đổ, hoặc làm sao đó – nó gấp bản thân vào trong chính nó theo hướng đệ quy, càng lúc càng trở nên thiếu thỏa mãn theo phương diện tường thuật.

GĐ. Vemhoff: Phức tạp tường thuật thế này, cấu trúc truyện thế kia – ông nói như thể mình không hề chơi đùa với bản chất của nhân quả vậy.

GĐ. Asheworth: Nhưng mà, <cố ý ngó lơ Vemhoff> Làm… thế nào mà một vũ trụ cỡ nhỏ lại đe dọa được chúng ta?

GĐ. PHMD: Tôi… phải thật cẩn thận khi mô tả thứ này. Có một tập hợp của các yếu tố tường thuật, còn được gọi là narreme, có tính chất vô cùng thiếu thỏa mãn và phản diện và, khi được đem vào với nhau, tạo ra một cấu trúc tường thuật độc — một kiểu truyện hoặc mảng truyện thực sự có thể gây nguy hiểm đến chính nhân vật của nó, hoặc đến các cấu trúc khác. Một khoảng thời gian trước, Phòng ban Siêu việt học đã phát hiện ra một tường thuật độc đặc biệt — một loại xóa đi mọi câu chuyện mà nó xuất hiện bên trong. Khi phát hiện ra các narreme cụ thể của nó, chúng tôi đã suýt nữa khiến nó hình thành ngay tại đây, và đã phải xóa trí nhớ của gần như toàn bộ Phòng ban.

GĐ. Asheworth: Tệ thật. Vậy nó có liên quan gì đến —

GĐ. PHMD: Đến đoạn đó rồi đây. Chúng tôi không chứng thực được, và cũng quá nguy hiểm để xem xét trực tiếp, nhưng kết quả đã cho thấy dấu vết của chính tường thuật độc này xuất hiện trong vũ trụ cỡ nhỏ kia; dù vậy, thay vì phá hủy nó, tường thuật độc này lại… củng cố cấu trúc của vũ trụ đó, bằng cách nào đó. Nó hợp nhất với nhân vật King, với mục tiêu được cho là đào thoát khỏi nơi này bằng cách chèn phiên bản suy biến của nó vào vũ trụ của chúng ta. Và vì 6747-A3 có tính chất viễn tưởng hơn chúng ta, chúng có thể tạo ra nhiều công nghệ dị thường hơn nhiều so với và đang nhắm đến chúng ta.

GĐ. Vemhoff: Ông bị làm sao thế hả?! Cái quy trình này không thể có lợi hơn rủi ro được; ông tắt ngay cái mớ hỗn độn này đi.

GĐ. PHMD: Không thể đâu. Các vũ trụ cỡ nhỏ không ở bên trong cỗ máy, nó chỉ có thể điều khiển được chúng thôi, và nó đã không phản hồi gì từ khi các lỗi được phát sinh. Và nếu như chúng ta có thể vô hiệu hóa 6747-A3 sớm, chúng ta hoàn toàn không biết sẽ có vấn đề nào khác xảy ra nếu như một câu chuyện bị ngưng lại trước khi nó kết thúc hoàn chỉnh. Khả năng cao chân không được tạo ra sẽ khiến các cấu trúc còn nguy hiểm hơn được hình thành.

GĐ. Asheworth: Tôi… thấy rằng ma thuật có lẽ chẳng làm được gì, phải không?

GĐ. PHMD: Tôi e là không; kể cả các nghi lễ mạnh mẽ đến từ cuốn Kodex cũng không làm được gì. Huyền thuật chỉ hoạt động bên trong một bóng thực tại nhất định.

<Asheworth thở dài, gãi đầu mình. Ông rò soát các tài liệu ở gần hai người.>

GĐ. Asheworth: Vậy, biến đổi thực tại thì sao? Một thực thể biến đổi thực tại đủ quyền năng theo lý thuyết có thể ngừng sự phát triển của —

<PHMD thở dài một cách buồn bã.>

GĐ. PHMD: Có và không; vấn đề chính ở đây là chúng ta chỉ biết đến duy nhất một thực thể biến đổi thực tại toàn thể có khả năng thao túng các không gian-thực tại khác .

<Asheworth nhướng lông mày lên.>

GĐ. Asheworth: Và kẻ đó, là…?

GĐ. PHMD: SCP-3812.

GĐ. Asheworth: …Chết tiệt.

GĐ. Asheworth: <thở dài, gõ các ngón tay lên bàn một lúc> Vậy còn thay đổi toàn bộ thực tại thì sao? Tôi chắc là ở -17 có thứ gì đó có thể thay đổi thực tại chính gốc để bảo vệ chúng ta, miễn là nó vẫn tiếp tục hoạt động.

<Vemhoff ngả người về phía cả hai, với biểu cảm giận dữ rõ rệt.>

GĐ. Vemhoff: Các ông… <thở dài> các ông không hiểu ra một chút gì à? Nếu các ông không hiểu được rằng thao túng chính cấu trúc của thực tại không phải trò đùa nghịch, thì chúng ta chết hết cả rồi.

GĐ. PHMD: Cái gì cơ?

<Vemhoff chế giễu.>

GĐ. Vemhoff: Các ông điên hết rồi, vậy mà —

GĐ. PHMD: Không, phần khác cơ.

<Vemhoff nhướng lông mày của mình.>

GĐ. Vemhoff: Thay đổi thực tại chúng ta ở mức độ nền tảng là không đùa được đâu!

GĐ. PHMD: Ông nói đúng, nó không thể…

<PHMD bắt đầu sử dụng máy tính bảng làm việc của mình để truy cập các tài liệu có liên quan và vẽ một biểu đồ.>

GĐ. PHMD: …nhưng nếu nó là vậy thì sao?

«KẾT THÚC BẢN GHI»
LỜI KẾT: Xem mục sau.

KẾT THÚC PHỤ LỤC

arche2.png

DỰ ÁN X/DIABOLOS

BÁO CÁO THÀNH QUẢ

13/04/2030
GĐ. Place H. MD., PhD.
Pb. Siêu việt học
Phân khu Kiểu mẫu

MỤC TIÊU: Duy trì chiều tường thuật của SCP-6747-A3 ở mức độ khiến cho SCP-6747-C và các véc-tơ liên quan bị vô hiệu hóa. Việc này yêu cầu nhiều tài liệu hư cấu được biên soạn về SCP-6747-A3 sở hữu dung lượng năng lượng tường thuật cao, được lưu trữ trong một kho dữ liệu của cơ sở dữ liệu ẩn tại Điểm-87.

GIẢ THUYẾT: Thiết lập các cấu trúc với mức năng lượng tường thuật cao vào SCP-6747-A3 sẽ thu hút các thực thể thượng góc nhìn chú ý tới, khiến cho vật thể gia tăng chiều tường thuật cũng như trở nên 'thật' hơn. Quá trình này sẽ tiếp diễn cho cho đến khi mức độ chênh lệch khỏi thông thường của SCP-6747-A3 đủ để khiến cho khả năng đa góc nhìn của SCP-6747-C bị vô hiệu hóa.

KẾT QUẢ: Quy trình quản thúc được cho là thành công; Không bản thể nào của [DỮ LIỆU BỊ MẤT] được phát hiện từ khi quy trình được triển khai, do chúng không còn có thể được truyền dẫn thông qua SCP-6747-C. Hơn nữa, phát hiện cho thấy những cấu trúc tường thuật và biến cải có yếu tố hài hước và phóng đại có mức độ hiệu quả cao nhất trong việc gia tăng chiều tường thuật của SCP-6747-A3; vũ trụ này từ đó đã được định danh là DTG-6747-A ("'LOL' Foundation").


CẬP NHẬT 06/06/2030

Giám sát thường xuyên các hoạt động thượng góc nhìn của các thực thể độc giả SCP-001-SWANN đã phát hiện ra những hư hại khổng lồ đến tính toàn vẹn cấu trúc của một vũ trụ góc nhìn cao hơn, chịu trách nhiệm một phần cho việc tưởng tượng ra nhiều dòng thời gian gần kề với thực tại chính gốc. Dữ liệu thu được trùng khớp với [DỮ LIỆU BỊ MẤT] được tìm thấy trong các cấu trúc của vũ trụ này và đã nhanh chóng được xóa khỏi mọi tài liệu có liên quan; mức độ liên quan của SCP-6747-C đến sự việc, nếu có, là không rõ. Tuy thông thường đây sẽ là một vấn đề đáng quan ngại, SCP-6747-A3 được phát hiện không hề gây nguy hại đến mối quan hệ đa góc nhìn thiết yếu tới sự tồn tại của Tổ Chức chính gốc do vật thể có liên kết siêu việt học tới, và từ đó phụ thuộc vào, thực tại chính gốc.

KẾT THÚC PHỤC LỤC

phức hợp phản narreme được tẩy sạch;
KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG KHÓA

bức tường thứ tư bất ổn định!thực tại thượng góc nhìn sắp bị phá hủy!


BỨC TƯỜNG THỨ TƯ SỤP ĐỔ

Chương tiểu thuyết mang vọng bá chủ,
bỏ quên hình dạng tầm thường;
thế sự đổi thay, nó tự một tay, hoá ngươi thân tàn ma dại.

[DỮ LIỆU BỊ MẤT]
cuộc vui không bao giờ tàn.

ADMO

GÓP MẶT BỞI RALLISTON
VỚI HỌA PHẨM BỞI STEPHLYNCH

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License