SCP-6760


cromaugod.png

CROM AU GOD

đánh giá: +6+x

bởi LirynLORDXVNV

Mã vật thể: SCP-6760

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6760 hiện đang được quản lý bởi RAISA, trong Đơn vị 102-K, Cánh-Euclid, Điểm-07. Không được phép vận hành SCP-6760 nếu không có quyền hạn thích hợp, trong bất kỳ trường hợp nào. Những đề xuất về việc sử dụng SCP-6760 trong tương lai sẽ được chuyển đến RAISA. SCP-6760 không được sử dụng cho các mục đích thu thập dữ liệu truyền giáo, siêu hình, mạt thế, thần học, hoặc các dữ liệu thần học khác.


Mô tả: SCP-6760 là một cỗ máy trí tuệ nhân tạo siêu phức tạp được xây dựng bởi Phân Khu Thần Học Chiến Lược của Tổ Chức. SCP-6760 sở hữu một số thành phần thử nghiệm cho phép nó có khả năng phân tích dị thường sau:

  • Thăm dò và lập bản đồ với độ trung thực cao của Sinh Quyển;
  • Xử lý dữ liệu siêu hình lan truyền;
  • Bẻ cong thực tại động học và ngữ nghĩa học - nhằm mục đích tiết lộ thông tin không thể biết và/hoặc không thể tiếp cận.

SCP-6760 được xây dựng như một khung phần mềm, bao quanh cấu trúc trí tuệ nhân tạo hiện có của Tổ Chức CROM.aic — được chọn do bộ kỹ năng xử lý phân tích vô song của nó.

SCP-6760 được tạo ra với mục đích xác định "sự thật khách quan" thông qua việc lập bản đồ toàn diện về toàn bộ tri thức của con người và ngoại suy sâu hơn.


Phụ lục 6760-1, Nhật ký Thử nghiệm / Sự cố 6760-A: Vào ngày 05/14/2030, sau khi Hội Đồng O5 cho phép, SCP-6760 đã được kích hoạt và thiết bị đầu cuối liên lạc CROM.aic được khởi chạy.

Giao tiếp với SCP-6760 được thực hiện dưới dạng truy vấn dữ liệu; toán tử có thể trình bày một điểm dữ liệu, đối tượng hoặc thực thể. Thông tin này sau đó được xử lý bởi SCP-6760 và tạo ra phản hồi mô tả. SCP-6760 cũng trả về thông tin mô tả của người sáng lập, tổ tiên hay người tạo ra khái niệm đã chọn, nhưng do những hạn chế cơ bản về thiết kế, mô tả các thực thể người sáng tạo này được gọi là "các tác giả"..Viết tắt thành "au" trong dòng lệnh.

Không được phép nhập các truy vấn phức tạp — những truy vấn không thể được truyền đạt thông qua tuyên bố của một đối tượng hoặc thực thể —, sao cho SCP-6760 không phản hồi với thông tin tiềm ẩn nguy hiểm, có thể gây tổn hại về thể chất và tâm lý con người. Cần lưu ý rằng SCP-6760 sẽ chủ động tránh trả lời các câu hỏi như vậy trước khi thực hiện việc này.

Dưới đây là bản sao của bản ghi của các thứ nghiểm tiếp theo và tương tác với trí tuệ nhân tạo.

<CROM.AIC> Vui lòng cung cấp TRUY VẤN. CROM.AIC sẽ PHẢN HỒI.

<user> crom search thành-phố-new-york

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (1) KẾT QUẢ: thành-phố-new-york - định-cư - trung-tâm-dân-cư - người - tác-giả: Peter Minuit

<user> crom au peter-minuit

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (1e5) KẾT QUẢ (HIỂN THỊ KẾT QUẢ LIÊN QUAN NHẤT): peter-minuit - hà-lan - nhân-loại - thống-đốc. Hoạt động gần đây nhất của thực thể này là: st-christopher-thám hiểm

<user> crom search tình-yêu

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (1) KẾT QUẢ: love - emotion - chemical reaction - author: evolution

<user> crom au tiến-hóa

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (1) KẾT QUẢ: tiến-hóa - quá-trình - tự-nhiên. Hoạt động gần đây nhất của thực thể này là: đột-biến-của-s121xqesdf. tác-giả: vật-lý

<user> crom search sự-thật

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (10+) KẾT QUẢ: sự-thật - khái-niệm - tác-giả: nhiều

<user> crom search karma

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (20+) KẾT QUẢ, TÓM LƯỢC THÔNG TIN PHỔ BIẾN: karma - xây-dựng-xã-hội - các-tác-giả: nhiều

<user> crom search công-lý

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (100+) KẾT QUẢ, TÓM LƯỢC THÔNG TIN PHỔ BIẾN: công-lý - xây-dựng-xã-hội - các-tác-giả: nhiều

<user> crom search công-lý-phổ-quát

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

<CROM.AIC> Kích hoạt chế độ NGHIÊM CHỈNH. CROM.AIC sẽ loại trừ những cách giải thích của con người khác xa với sự thật khách quan và các tác giả con người.

<CROM.AIC> Vui lòng cung cấp TRUY VẤN. CROM.AIC sẽ PHẢN HỒI.

<user> crom search linh-hồn-bất-tử

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

<user> crom search vận-mệnh

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

<user> crom search số-phận

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

<user> crom search thiên-đàng

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

<CROM.AIC> Vui lòng cung cấp TRUY VẤN. CROM.AIC sẽ PHẢN HỒI.

<user> crom au chúa

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (1000+) KẾT QUẢ, CHỌN NGẪU NHIÊN: kurt-godel - con-người - triết-gia - nam. Hoạt động gần đây nhất của thực thể này là: một-số-cân-nhắc-dẫn-đến-kết-luận-khả-thi-rằng-sức-mạnh-thật-sự-của-sự-liên-tục-là-ℵ2

<user> crom au chúa

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> (1000+) KẾT QUẢ, CHỌN NGẪU NHIÊN: godfrid - con-người - công-tước - người-frisco - nam. Hoạt động gần đây nhất của thực thể này là: họp-tại-lobith-với-charles

<user> crom edit mode:strict

<CROM.AIC> Kích hoạt chế độ NGHIÊM CHỈNH. CROM.AIC sẽ loại trừ những cách giải thích của con người khác xa với sự thật khách quan và các tác giả con người.

<user> crom au chúa

<CROM.AIC> ĐANG TẢI…

<CROM.AIC> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

Chúc may mắn lần sau.
Lewis Jones, Kỹ sư phần mềm, Điểm-07


Phụ lục 6760-2, Cập nhật ngày 05/16/2030: Trách nhiệm bảo trì SCP-6760 đã được chuyển giao cho RAISA.

Việc sử dụng SCP-6760 nằm ngoài phạm vi của Phân Khu Thần Học Chiến Lược.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License