SCP-6867/*
 
  AZASTYLE CSS
  [2022 Wikidot Theme]
  By Azamo
 
  Based on:
    BLANKSTYLE CSS by HarryBlank, Placeholder McD
 
*/
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@500&display=swap');
 
:root {
  --header-title: "TỔ CHỨC SCP";
  --header-subtitle: "LƯU TRỮ - QUẢN THÚC - BẢO VỆ";
  --accent: 10, 10, 10;
  --logoimg: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Apaperstack/lgtrans.png);
}
 
/* Disables BLANKSTYLE fade-in */
/* --- */
@keyframes fadeIn {
  from {
   opacity: 1;
  }
  to {
   opacity: 1;
  }
}
/* --- */
 
/* MAIN */
 
body {
  color: black;
  background-image: linear-gradient( to bottom, rgba(var(--accent), 0.25), #ffffff 70px, #ffffff 100px, #ffffff 100%);
}
 
 ol li {
   margin: 0 0 1em;
}
 ul{
   margin:1em 0;
}
 li, p {
   line-height: 1.6;
   text-underline-offset: 40%;
}
 
div#extra-div-1 {
  background-image: var(--logoimg);
  opacity: 75%;
}
 
#header h1 a::before {
  font-size: 1em;
  -webkit-text-stroke: 2px black;
}
 
#header h2 {
  margin-top: 0.9rem;
}
 
#main-content {
  top: -0.5rem;
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  border: none;
  background: rgb(var(--accent));
  color: white;
}
 
#top-bar,
#top-bar a {
  top: 10rem;
  font-weight: bold;
  color: black;
}
 
.mobile-top-bar {
  left: unset;
}
 
#page-content .divider > hr,
div.paper hr {
  background: transparent !important;
  border-top: double 4px black;
}
 
#side-bar {
  background: white;
}
 
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources,
#side-bar .side-block {
  border: solid 2px black;
  background: rgb(var(--accent));
  background: linear-gradient(0deg, rgba(var(--accent), 1) 0%, rgba(var(--accent), 0.8) 100%);
}
 
#side-bar .side-block.resources a,
#side-bar .side-block a {
  color: white;
}
 
#side-bar .collapsible-block-folded {
  text-align: center;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link {
  border-bottom: solid 1px white;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link:hover {
  color: white;
}
 
#side-bar .heading {
  color: #ffffffc2;
  border-color: white;
  text-transform: uppercase;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}
 
#side-bar .menu-item.small {
  color: #ffffffc2;
}
 
/* ----------------- */
/* CONTENT */
 
::selection {
  background: rgb(var(--accent));
  text-shadow: none;
  color: white;
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: black !important;
  color: #ffffff;
  margin-top: 10px;
}
 
.scp-image-block {
  border: none;
}
 
.scp-image-block img {
  border: solid 1px black;
  box-sizing: border-box;
}
 
.scp-image-caption a {
  color: #ec7f8f;
}
 
.blockquote,
div.blockquote,
blockquote {
  border: solid 1px grey;
}
 
.table1 .blockquote,
.table1 div.blockquote,
.table1 blockquote {
  background: rgb(224, 255, 212);
}
 
.table2 .blockquote,
.table2 div.blockquote,
.table2 blockquote {
  background: rgb(226, 244, 255);
}
 
.table3 .blockquote,
.table3 div.blockquote,
.table3 blockquote {
  background: rgb(255, 245, 189);
}
 
.table4 .blockquote,
.table4 div.blockquote,
.table4 blockquote {
  background: rgb(255, 203, 148);
}
 
.table5 .blockquote,
.table5 div.blockquote,
.table5 blockquote {
  background: rgb(255, 207, 207);
}
 
.table6 .blockquote,
.table6 div.blockquote,
.table6 blockquote {
  background: rgba(255, 218, 255);
}
 
#page-content a.collapsible-block-link:not(.licensebox a.collapsible-block-link, .info-container a.collapsible-block-link) {
  font-weight: 600;
  color: white;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 4px;
  padding-left: 7px;
  padding-right: 9px;
  background: rgb(var(--accent));
  border-radius: 6px;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 12px;
}
 
tt,
.page-source,
pre {
  font-family: 'Fira Code', monospace;
}
 
.paper {
  border: solid 1px grey;
  padding: 3rem 1.5rem 1.5rem 1.5rem;
  margin: 1.3rem auto 1.3rem auto;
}
 
.quote {
  margin: auto;
  width: 90%;
  border: solid 3px #a6864c;
  background: #fff3cc;
  padding: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 1rem;
}
 
.box {
  background: white;
  border: double 3px black;
  padding: 0.7rem;
  margin: 1rem auto 1rem auto;
  width: 80%;
}
 
.accentbox {
  background: rgba(var(--accent), 0.9);
  color: white;
  border: solid 4px black;
  padding: 0.5rem 0.8rem 0.5rem 0.8rem;
  margin: 1.5rem auto 1.5rem auto;
  width: 80%;
  text-indent: 8px;
}
 
h1, h2 {
  color: rgb(var(--accent));
}
 
.authorlink-wrapper > a {
  background: white;
  font-weight: bold;
  border: solid 1px black;
  padding: 0 4px 2px 6px;
}
 
.authorlink-wrapper > a::before {
  color: black;
}
 
.authorlink-wrapper {
  margin-top: 1px !important;
}
 
.info-container {
  --barColour: rgba(var(--accent), 0.8);
  --linkColour: white;
}
 
.anom-bar-container, .anom-bar-container * {
  font-family: 'Montserrat', Inter, sans-serif !important;
}
 
.acs-extra-1, .acs-extra-2, .acs-extra-3, .acs-extra-4 {
  font-family: 'Montserrat', Inter, sans-serif !important;
}
 
.sidebox th {
  color: white;
  background: rgb(var(--accent)) !important;
  font-family: 'Montserrat', Verdana, sans-serif;
}
 
.bt {
  font-family: 'Montserrat', Verdana, sans-serif;
  font-weight: bold;
}
 
/* ----------------- */
/* MISC */
 
.page-options-bottom {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: center;
  justify-content: center;
}
 
.page-options-bottom a {
  margin: 3px;
  color: white;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  background: linear-gradient(0deg, rgba(var(--accent), 1) 0%, rgba(var(--accent), 0.8) 100%);
  padding: 7px 15px 7px 15px;
  text-decoration: none;
  font-size: 90%;
}
 
.page-options-bottom a:hover {
  background: rgba(var(--accent), 0.7);
}
 
#main-content .page-tags {
  border-top: 4px double black;
}
 
#main-content .page-tags a {
  display: inline-block;
  height: .8125rem;
  margin: 0 0 .5rem .75rem;
  padding: .1875rem .3125rem .1875rem 0;
  color: white;
  background-color: rgb(var(--accent));
  border-bottom-right-radius: .25rem;
  border-top-right-radius: .25rem;
  line-height: 13px;
  line-height: .8125rem;
  font-size: 11px;
  font-size: .6875rem;
  font-weight: bold;
}
 
#main-content .page-tags a:before {
  width: 0;
  height: 0;
  top: -.1875rem;
  left: -.625rem;
  padding: 0 .0625rem .1875rem;
  border-color: transparent rgb(var(--accent)) transparent transparent;
  border-style: solid;
  border-width: .5rem .5rem .5rem 0;
}
 
#main-content .page-tags a:before,
#main-content .page-tags a:after {
  content: "";
  position: relative;
  float: left;
}
 
#main-content .page-tags a:after {
  width: .25rem;
  height: .25rem;
  top: .2813rem;
  left: -.5rem;
  background-color: white;
  border-radius: .125rem;
}
 
#main-content .page-tags span {
  max-width: 100%;
  border-top: .5rem solid transparent;
}
 
#page-tags-input {
  font-weight: bold;
  word-spacing: 8px;
}
 
#edit-page-form input.text {
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
#edit-page-form>table.form>tbody>tr>td:nth-child(1) {
  font-weight: bold;
}
 
.edit-help-34 {
  font-size: 85%;
  opacity: 60%;
  transition-duration: 0.3s;
}
 
.edit-help-34:hover {
  opacity: 100%;
}
 
textarea,
#edit-page-form input.text {
  outline: none;
}
 
textarea:focus-visible,
#edit-page-form input.text:focus-visible {
  outline: solid 1px black;
}
 
.wd-editor-toolbar-panel {
  filter: invert(1) hue-rotate(180deg);
}
 
#action-area>p {
  font-size: 85%;
  color: darkslategrey;
}
 
#action-area>p:nth-child(5)>a {
  display: block;
  text-align: center;
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
}
 
#who-rated-page-area>div {
  column-count: 4;
}
 
@media (max-width: 900px) {
  #who-rated-page-area>div {
   column-count: 3;
  }
}
 
@media (max-width: 700px) {
  #who-rated-page-area>div {
   column-count: 2;
  }
}
 
@media (max-width: 540px) {
  #who-rated-page-area>div {
   column-count: 1;
  }
}
 
#page-content .content-warning.creditRate {
  padding-top: 8px;
  padding-right: 21px;
}
đánh giá: +5+x

DHorse.jpg

SCP-6867 trình diễn năm 1907, trước khi dị tính được ghi nhận.

Mã vật thể: SCP-6867

Phân loại: Neutralized

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Đã tái phân loại SCP-6867 thành Neutralized; Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt không còn cần thiết.

Mô tả: Mã định danh SCP-6867 được gán cho cá thể ngựa giống "Lucky Bucky," từng trình diễn tiết mục 'ngựa lặn' khắp vùng trung tâm và đông Canada từ năm 1905 đến 1910. Trong phần lớn sự nghiệp của nó, các màn biểu diễn của SCP-6867 thường là những tiết mục thông thường: con ngựa được dắt lên một công trình cao và nhảy xuống mặt nước từ độ cao 6 đến 15 mét. Tuy nhiên, từ sau năm 1909, trong các màn trình diễn của SCP-6867 bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng dị thường: con ngựa thực hiện cú lặn từ độ cao tăng dần — cú nhảy cao nhất từng ghi nhận được thực hiện từ một bục cao 30 mét.

Thêm nữa, sau khi SCP-6867 đáp nước, nổi lên mặt nước mà không có bất cứ thương tích nào, và có thể bước đi trên mặt nước để trở lại bờ. Các quảng cáo đã miêu tả SCP-6867 là 'thần kì,' và qua những màn trình diễn tiếp theo, con ngựa đã truyền cảm hứng cho một nhóm tín đồ nhỏ theo chân SCP-6867 trong những buổi diễn, khi họ cho rằng con ngựa được thần linh bảo hộ.

Những buổi diễn của SCP-6867 với bản chất ngày càng đáng chú ý và các bài báo đưa tin về việc thờ ngựa đã khiến Tổ Chức mở một cuộc điều tra về nguồn gốc dị tính của SCP-6867. Móng ngựa SCP-6867 mang sau đó được phát hiện là đã được phù phép bằng huyền thuật học thông qua một dãy kí tự rune, khiến cho những buổi diễn này có thể xảy ra. Để đối phó, nhân sự Tổ Chức đã ngầm khắc kí tự rune khắc chế lên móng ngựa, vô hiệu hóa đặc tính huyền thuật của chúng.

Sau buổi trình diễn tiếp theo, SCP-6867 đã được tái phân loại thành Neutralized.
Phụ lục: [Trích Xuất Tài Liệu Lưu Trữ]
Vào ngày 17/06/2022, một tấm kim loại đã được tìm thấy tại vị trí trình diễn cuối cùng của SCP-6867. thông điệp sau được khắc trên bề mặt nó:

NGỰA JESUS

LẶN VÌ TỘI LỖI CỦA BẠN


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License