SCP-6969
đánh giá: +16+x
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO

Tài liệu dưới đây đã bị khóa do những nỗ lực thù địch từ nội bộ Tổ Chức và bên ngoài liên tục chỉnh sửa tài liệu. Mục đích của những cuộc tấn công này hiện chưa được xác định. Thận trọng khi tiếp tục.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License