SCP-7002


đánh giá: +10+x


THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN
Tài liệu này mô tả một sự kiện Cấp-EK “Trái Đất Cháy Rụi” đang diễn ra.
Kể từ thời điểm bạn bắt đầu truy cập tài liệu, Phần mềm Giám sát Nhận thức catcher_77 của Tổ Chức sẽ được chèn vào tiềm thức của bạn, và sẽ theo dõi các dấu hiệu sinh trắc học của bạn trong vòng tối đa 72 giờ tiếp theo.
L4-7002


Các tác phẩm khác cùng tác giả

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License