SCP-7348


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-7348

Phân loại: Anomalous1

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Vào ngày 10/12/03, tài liệu miêu tả SCP-7348 hiện đang được quản lý bởi Nghiên cứu viên Sơ cấp William Humphrey, cũng là người viết tài liệu này. Đây là tất cả những gì được yêu cầu.

Mô tả: SCP-7348 là một thực thể ngoại chiều và sở hữu tác nhân độc2 bẩm sinh dường như hấp thụ sự lan truyền của ý tưởng rằng bản thân dị thể quan trọng3. Nói theo cách khác, càng nhiều người nghĩ nó quan trọng, nó càng to hơn nguy hiểm hơn thông minh hơn họ không cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trở nên mạnh mẽ hơn4. Mọi thứ khác về nó không quan trọng vì tôi còn có biết thêm gì về nó nữa đâu.

Phụ lục 04/24/07: Thông Báo Đánh Giá Muộn
Tài liệu này đã trôi qua một nghìn hai trăm chín mươi ngày (1.290) ngày mà không được gửi đến bất kỳ cấp trên nào để thẩm định. Do đó, tài liệu này đã bị khóa không cho chỉnh sửa thêm và được gửi đến hộp thư của cấp trên cuối cùng chịu trách nhiệm đánh giá tài liệu SCP-7348: Tiến sĩ William Humphrey, Cấp 3.

Phụ lục 04/24/07-1: Trạng Thái Đánh Giá
Nhìn ổn đấy. - Ts. Humphrey

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License