SCP-7832


đánh giá: +3+x

Số hiệu? Bảy tám. Ba hai.


Phân loại? Euclid. Trí khôn.


Quản thúc? Ngắn gọn. Độc nhất.
Phương thức? Chỉ dùng. Ba từ.
Độc lập. Bắt buộc. Phải tuân.
Khái niệm. Xúc tích. Đủ đầy.
Văn viết. Đánh máy. Khẩu văn.
Ghi âm. Chia sẻ. Chấp thuận.
Mọi người. Mọi nơi. Tài liệu.
Dễ hiểu. Nhất của. Tổ Chức.
Cẩn trọng. Văn nói. Khó khăn.
Ngôn ngữ? Bất kì. Tùy chọn.
Dị tính? Ghé thăm. Buồng giam.
Hàng ngày. Hàng giờ. Bất kỳ.
Quyền hạn. An ninh? Trung bình.
Thù địch? Phức tạp. Hiểm họa.
Vi phạm? Giao thức. Nhân sự.
Tường thuật. Cùng lúc. Dàn dựng.
Chỉ được. Nói đúng. Ba từ.
Lặp lại. Đo lường. Rõ ràng.


-_complexity_%281%29_-_Flickr_-_nerovivo.jpg

Ví dụ. Cấu trúc. Gần đây.

Mô tả? Thực thể. Đồng nhất.
Nguồn gốc? Chưa rõ. Thận trọng.
Giả thuyết? Chủng loài. Dị biệt.
Thông minh. Bất nhẫn. Bất mãn.
Hiếu động. Kiến thiết. Không ngừng.
Phức tạp. Tăng tiến. Không ngừng.
Bổ sung. Mọi thứ. Mọi nơi.
Thắt chặt. Xoắn vặn. Chết ngộp.
Nguy hiểm. Hiểm họa. Đột phát.
Thù địch? Không có. Phản dụng.
Điểm yếu? Chủ nghĩa. Tối giản.
Thi hành. Kết quả? Tích cực!
Dị tính? Đã giảm. Nghe lời.


Phụ lục? Tiến hành. Thử nghiệm.
Dựa trên? Số lượng. Từ ngữ.
Không từ? Thất bại. Trốn thoát.
Một từ? Thù địch. Lảng tránh.
Hai từ? Không đủ. Đau khổ.
Bốn từ? Quá nhiều. Vi phạm.
Ba từ? Cân bằng. Hoàn hảo.
Kết luận. Chắc chắn. Đáng tin.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License