SCP-8000-J


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-8000-J

Phân loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Mọi đề cập liên quan đến phân loại "[BỊ TÁC ĐỘNG]" trong ngữ cảnh đối với ảnh hưởng của SCP-8000-J đã bị xóa khỏi tài liệu này. Việc này nhằm tránh gây nhầm lẫn sau các báo cáo về "tài liệu không chính xác", do dị tính của SCP-8000-J.

Các nỗ lực quản thúc SCP-8000-J được cho là không cần thiết.

Mô tả: SCP-8000-J là một nhận thức độc ảnh hưởng tới ~75% cá nhân hiểu rõ về phân loại “Safe”, “Euclid”, và “Keter” của Tổ Chức, bao gồm cả mục đích của phân loại.

Đối tượng bị ảnh hưởng tin rằng phân loại "[BỊ TÁC ĐỘNG]" thay vào đó được phát âm là "[BỊ TÁC ĐỘNG]" và không thể bị thuyết phục bằng cách khác. Các nỗ lực thuyết phục đều đến việc các đối tượng tiếp tục phát âm sai thuật ngữ, tin rằng đó là từ đồng âm với một từ khác được đánh vần giống hệt nhau. Các đối tượng sẽ coi bất kỳ bằng chứng mâu thuẫn nào là sai hoặc không chính xác, thường đổ lỗi rằng nó sai lệch hoặc thiếu thông tin.

Phụ lục: Phần trăm những cá nhân bị ảnh hưởng đã lên tới ~97% kể từ khi SCP-8000-J được phát hiện lần đầu. Do bản chất của SCP-8000-J vô hại và yêu cầu hiểu biết về hệ thống phân loại của Tổ Chức để kích hoạt dị tính, việc quản thúc được cho ở mức độ ưu tiên thấp. Vào thời điểm viết tài liệu này, toàn bộ nhân sự của Tổ Chức sẽ bị ảnh hưởng bởi SCP-8000-J trong đúng hai tháng.

Đối với mục đích lưu trữ, các phân loại tương ứng và cách phát âm chính xác của chúng đã được liệt kê dưới đây:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License