SCP-CN-463


đánh giá: +7+x
medium.jpg

SCP-CN-463 cùng với CNĐLT-4637 ở trên vai.

Mã vật thể (Lưu trữ): SCP-CN-463

Phân loại: Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Kết thúc quy trình quản thúc. CNĐLT-4637 không còn được giám sát. Áp dụng thuốc lú.

Mô tả: SCP-CN-463 và những dị thể liên quan đều bị vô hiệu hóa khi CNĐLT-4637 đủ 18 tuổi. Trong lúc đó, các cụm hoa nhài sẽ xuất hiện trước mộ của SCP-CN-463, chứng tỏ rằng dị tính của nó có thể xuất hiện khi CNĐLT-4637 không còn ước muốn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License