Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!
rating: +22+x

Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!

skippy.png

Xin chào, bạn yêu! ~:o) Tui là Skippy, trợ lý SCP tự động của bạn! Chào mừng bạn đến với Tổ Chức SCP! Trước khi chúng ta bắt đầu, tui muốn hỏi chút xíu, bạn có thấy biểu tượng sau quen thuộc không?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License