Các SCP Đã Giải Thích

-EX, viết tắt của Explained (Đã Giải Thích), là những SCP mà ta đã hiểu tường tận. Nó là SCP không còn là SCP, một là vì nó đã quá phổ biến với công chúng, do chúng ta đã hiểu được bản chất của nó, hoặc đơn giản nó chả có chút hệ lụy nào.

Series SCP Đã Giải Thích

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License