SCP Đã Giải Thích

SCP-EX, viết ngắn của Explained (Đã giải thích) là những SCP mà chúng ta đã suy xét ra được. Đó là một SCP không còn là một SCP, bởi vì nó đã trở nên quá phổ biến trong đời thường, chúng ta đã phát hiện ra các quy tắc khoa học đằng sau nó, hoặc nó hoàn toàn không còn là vấn đề nữa.

Sự khác biệt giữa SCP và SCP-EX thông thường có ba điều. Thứ nhất, tên -EX. Bất kỳ SCP nào được tạo ra với tư cách là -EX cần phải có tiêu đề trang là SCP-###-EX. Thứ hai, quy trình quản thúc. Trong khi tôi vẫn muốn xem các quy trình quản thúc cũ, có thể bị gạch đi, - EX không còn cần phải quản thúc vì bất cứ lý do nào. Và, ba, ở phần cuối của bài viết, cần phải có một phần mô tả CÁCH nó chuyển từ bình thường sang -EX.

Những SCP đã giải thích

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License