SCP-____-J
rating: +5+x

Vật thể: SCP-____-J

Phân loại: _______

Thủ tục Lưu trữ Đặc biệt: Trong một cái hộp trong phòng tôi.

Miêu tả: Nó là một cục đá khiến cho bạn trì hoãn công việc.

Phụ lục: Chắc nó ảnh hưởng tới não bộ hay gì đó.

I'll finish writing this up later.- Dr. Vang

Mình sẽ dịch nốt bài này sau~ - Flawed

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License