SCP-____-J


đánh giá: +10+x

Vật thể: SCP-____-J

Phân loại: _______

Thủ tục Lưu trữ Đặc biệt: Trong một cái hộp trong phòng tôi.

Mô tả: Nó là một cục đá khiến cho bạn trì hoãn công việc.

Phụ lục: Chắc nó ảnh hưởng tới não bộ hay gì đó.

I'll finish writing this up later.- Dr. Vang

Mình sẽ dịch nốt bài này sau~ - Flawed

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License