Thuyết Minh SCP Series 3


Hiển thị bài thuyết minh chính thức về các tài liệu trên wiki này.

Để tiện tra cứu, bạn có thể dùng trang Thuyết Minh để có danh sách các bài thuyết minh của SCP, Truyện, Tài Liệu GoI,…


Tra cứu bằng mã số: 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900

2000 tới 2099 Dẫn Thanh
SCP-2000 - Thánh Sự Máy Móc • SCP Foundation Vietnam
2100 tới 2199 Dẫn Thanh
2200 tới 2299 Dẫn Thanh
SCP-2264 - Trong Cung Điện của Alagadda • SCP Foundation Vietnam
SCP-2273 - Thiếu Tá Alexei Belitrov • SCP Foundation Vietnam
2300 tới 2399 Dẫn Thanh
2400 tới 2499 Dẫn Thanh
2500 tới 2599 Dẫn Thanh
2600 tới 2699 Dẫn Thanh
SCP-2682 - Thằng Khờ Mù • SCP Foundation Vietnam
2700 tới 2799 Dẫn Thanh
SCP-2718 - Chuyện Gì Xảy Ra Sau Đó • SCP Foundation Vietnam
2800 tới 2899 Dẫn Thanh
2900 tới 2999 Dẫn Thanh
SCP-2935 - Trò Chuyện Với Cái Chết • SCP Foundation Vietnam
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License