Thuyết Minh SCP Series 4


Hiển thị bài thuyết minh chính thức về các tài liệu trên wiki này.

Để tiện tra cứu, bạn có thể dùng trang Thuyết Minh để có danh sách các bài thuyết minh của SCP, Truyện, Tài Liệu GoI,…


Tra cứu bằng mã số: 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900

3000 tới 3099 Dẫn Thanh
3100 tới 3199 Dẫn Thanh
SCP-3199 - Nhân Loại, Bị Ruồng Rẫy • SCP Foundation Vietnam
3200 tới 3299 Dẫn Thanh
3300 tới 3399 Dẫn Thanh
3400 tới 3499 Dẫn Thanh
3500 tới 3599 Dẫn Thanh
SCP-3507 - Thưa Cha, Ngày Hôm Nay, Con Sẽ Mang Về Cho Cha Danh Dự Thật Sự • SCP Foundation Vietnam
3600 tới 3699 Dẫn Thanh
3700 tới 3799 Dẫn Thanh
3800 tới 3899 Dẫn Thanh
SCP-3812 - Giọng Nói Đằng Sau Ta • SCP Foundation Vietnam
SCP-3844 - Án Mạng Của Loài Rồng • SCP Foundation Vietnam
3900 tới 3999 Dẫn Thanh
SCP-3930 - Tiếng Thét Khuôn Mẫu • SCP Foundation Vietnam
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License