SCP-Cái-Ấy-KO-J


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-Cái-Ấy-KO-J

Phân loại: Ấy ấy

Quy trình Cậu bé Đặc biệt: SCP-Cái-Ấy-KO-J cần phải được quản thúc tại Buồng Cậu Bé. Trong trường hợp bạn không tuân theo quy trình cậu bé, cấu bé của bạn sẽ lạnh toát. Để tránh bẽ mặt, hãy yêu cầu được tuân theo quy trình một cách tử tế.

Mô tả: SCP-Cái-Ấy-KO-J là một cu ấy ấy. Nó có tính ấy ấy.

Phát hiện vào ngày ██/██/2███ và được cho rằng rất là chú cu. Thực thể cảm thấy bẽ bàng khi biết về con cu của Tổ Chức, nhưng rồi thực thể đã biến đổi do sai lầm của một con cu vô tội, khi trở nên con cu trở lại, thực thể đã vô cùng ngại ngùng và bị quản thúc. Con cu sau đó đã được phân loại thành "ấy ấy" từ các con cu khác.

Trong trường hợp bạn xập xình với con cu non trẻ, bạn cần phải xập xình với Cái-Ấy-KO-J nếu ghen tị.

Phụ lục: Bản ghi Sự Cố Cái-Ấy-KO-J

Vào ██/██/2███, một thành viên của Phòng Ban Con Cu đã viết SCP-Cái-Ấy-KO-J rồi bị giết chết sau đó. Khiến [CẬU BÉ BỊ XOÁ] sợ hãi tột độ.

 
 
 
 
 
 

Lưu chú:
Mấy con cu này là cái quần què gì vậy? - O5-██

Chẳng biết bao giờ tôi mới gặp án tử… Thực sự không công bằng. - Chỉ Huy Điểm Clerk thuộc Điểm-██

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License