SCP-ZH-999-J

saixHs0.png1

Lạy Chúa hôm nay mới là ngày thứ ba của cuộc thi thôi mà.

— CH. Shaman Surge

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License