SCARRRRRGGGGGHHHHHHHHHH-JP-J


đánh giá: +11+x
scpsaaaaaaaaaaaaaaa-jp-j.jpg

ÍT NHẤT LÀ TÔI CÓ THỂ XỬ LÍ CÁI NÀY, NHƯNG LẦN TỆ NHẤT LÀ KHI TÔI ĐANG CỐ VIẾT BẢN NHÁP, VÀ- CHẾT TIỆTTTTTTTTTT!

Mã vật thể: SCARRRRRGGGGGHHHHHHHHHH-JP-J

Phân loại: KeterKeterKeterKeterKeterKeter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Xin vui lòng hoàn nguyên trang về phiên bản trước đó1.

Mô tả: SCARRRRRGGGGGHHHHHHHHHH-JP-J IIIII!!!!!!!!!!11SSSSSSSSSS THỨ THỨ THƯƯƯƯƯƯỨ XUẤT HIỆN KHI ĐĂNG MỘT BÀI VIẾTTTTTTTTTTT BẰNG ĐIỆN THOẠI VÀ, VÀ CHẾT TIỆTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

ARRRRRRRRRRGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!11ARRRRRRRRRRGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License