SCP-ES-138-1

Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!

đánh giá: +6+x
skippy_angry.png
Uh oh oh! Chúng tôi không thể cứ thế cho nội gián ở đây được!

52b
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License