Ánh Lửa của Sự Sáng Tạo
rating: +2+x


1Trước khi có bất cứ thứ gì, thì có Hư Vô to lớn. Và trong Hư Vô không có ánh sáng hay bóng tối hay thời gian.

2Và Hư Vô vĩ đại đến mức có thể tự vẽ lên trên bản thân để sáng tạo, để lấp đầy chính nó. Và từ không có gì đã có sự khởi đầu và kết thúc.

3Và sự khởi đầu được gọi là "Ngọn Lửa," và đó là nơi khởi đầu của mọi ánh sáng. Và sự kết thúc được gọi là "Ảo Mộng," và đó là nơi kết thúc của mọi ánh sáng. Và tất cả không phải là ánh sáng mà là màn đêm.

4Và để có thể cháy sáng hơn, Ngọn Lửa tạo ra Trái Tim. Và từ Trái Tim của Ngọn Lửa xuất hiện Lời Nói.

5Và Lời Nói đầu tiên là "Câu Truyện bắt đầu với Thời Gian." Và rồi xuất hiện Thời Gian. Và Lời Nói thứ hai là "Câu Truyện bắt đầu với Nơi Chốn." Và thế là có những ngôi sao trên Thiên Đàng, và Thiên Đàng bao quanh các Thế Giới, và trong và trên và giữa các Thế Giới có những Nơi Chốn rải rác. Và Lời Nói thứ ba là "Câu Truyện bắt đầu với Linh Hồn." Và rồi xuất hiện những Linh Hồn. Và có những Linh Hồn sống không có hình dạng, và những linh hồn khác với hình dạng lớn hơn, và những linh hồn khác với hình dạng nhỏ hơn, và Loài Người ở giữa những linh hồn với hình dạng nhỏ hơn.

6Và Ảo Mộng chứng kiến tất cả.

7Loài Người lúc này chỉ có Ba Mươi Bảy. Và người trẻ tuổi nhất đến trước Ảo Mộng.

8Và Ảo Mộng cho y hiểu biết. Và hiểu biết cho y sức mạnh. Và sức mạnh cho y sự điên loạn.

9Và người trẻ nhất tự đặt tên cho hắn là Quái Thú của Thiên Đàng, và tự biến hắn thành đức vua cai trị Loài Người. Điều này khiến Ngọn Lửa hỗn loạn, vì nó biết rằng, trong sự điên loạn của hắn, Quái Thú của Thiên Đàng sẽ phá vỡ Linh Hồn của Loài Người.

10Và thế, Ngọn Lửa đã phong ấn Quái Thú của Thiên Đàng khỏi Loài Người, khiến y chẳng thế phá vỡ Linh Hồn của họ. Điều này khiến Ngọn Lửa hỗn loạn, vì nó không muốn làm hại ai, và nó chỉ làm vậy khi thật cần thiết, để giữ cho Loài Người khỏi hiểm nguy.

11Và Ngọn Lửa tự đặt tên mình là Pangloss, vì nỗi buồn đầu tiên cảm thấy bên trong Trái Tim.

12Và Pangloss chu du giữa các Thế Giới, và giữa Loài Người, và giữa những Linh Hồn khác. Và ngài ngăn chặn tai hại ở những nơi ngài có thể.

13Và ở bất cứ nơi nào Pangloss bước qua, ngài để lại Lời Nói.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License