SPC-6500: TẤT VI
handshake.png

.

rating: +6+x


Theo Ban Lệnh của ORACLE:

Tập tin này chỉ được truy cập bởi Nhân Viên Cấp 5 hoặc Cao Hơn.

Độc giả không cần thông tin nào thêm.

Dự Án này hiện đang HOẠT ĐỘNG.

Chất Thép. Hành Xử. Xưng Khai.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License