SPC-6500: TẤT VI

handshake.png

.

đánh giá: +11+x


Theo Ban Lệnh của ORACLE:

Tập tin này chỉ được truy cập bởi Nhân Viên Cấp 5 hoặc Cao Hơn.

Độc giả không cần thông tin nào thêm.

Dự Án này hiện đang HOẠT ĐỘNG.

Chất Thép. Hành Xử. Xưng Khai.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License