Những Câu Truyện Của Mr. Collector
rating: +4+x
zuusn.jpg

Ngay cả Mr. Moon cũng không thể kìm được sự phấn khích!!

Wow! Bạn vừa tìm thấy cho mình Những Câu Truyện Của Mr. Collector, một bộ sưu tập truyện phiên bản giới hạn từ Tiến sĩ Wondertainment!

Đọc tất cả và trở thành Mr. Reader!!

Được biên dịch bởi Salman Corbette và TheDeadlyMoose, Cộng tác viên biên dịch: Dexanote và TroyL

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License