Dự Án Thaumiel
rating: +10+x

Yêu cầu chấp thuận cao hơn.

Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Ngay:

Hắc Nguyệt có hú không?

Không, nhưng tiếng gọi của chim sẻ lại ngọt ngào.

… Không chính xác.

Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Ngay:

Hắc Nguyệt có hú không?

Có, nhưng chỉ vào mùa đông.

… Không chính xác.

CHO TÔI VÀO

Yêu cầu chấp thuận cao hơn.

Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Ngay:

Hắc Nguyệt có hú không?

Giao diện đã không hoạt động trong ba phút. Bạn có cần hỗ trợ không?

n

Bạn có muốn duy trì kết nối không?

y

Chỉ khi suy yếu.

Vui lòng rời khỏi giao diện và đặt tay lên đầu. Bạn không có quyền truy cập vào Trạng Thái Tài Liệu: Thaumiel.

An ninh sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian ngắn.

Đừng Kháng Cự.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License