Linh Hồn Từng Yêu
rating: +4+x

Tình hồng, lửa cháy vẫn chẳng đen;
Tám nắng, mười mưa vẫn cứ bền.
Vọng ước, thanh cao sao đẹp đẽ;
Đôi mình, nguyện ước, mãi ở bên.
Âm mưu, dục vọng, phai lí trí;
Thương nhớ, tương tư, mãi gỉ hoen.
Linh hồn muộn phiền, vì lạc bước;
Giấc mộng thơ thẩn, chẳng được yên.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License