Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Cwappy PenguinA Special Gift From I Can Fly Company
cwappy-logo


Welcome back, Dr. Penguin!


Tho, we know you aren't him, anyway =)))


Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Cwappy Penguin████S██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████S█████K████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████S█████K█████A██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████S█████K█████A█████T█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████S█████K█████A█████T█████E███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████S█████K█████A█████T█████E█████R█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████S█████K█████A█████T█████E█████R█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O█████O███

O ✧ N ✧ R ✧ A ✧ I ✧ N ✧ B ✧ O ✧ W


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License