Theme BASALT

BASALTLOGO.png

BASALT Theme

đánh giá: +5+x


ĐÂY LÀ TRANG theme DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của theme, vui lòng truy cập tại

http://www.scp-wiki.net/theme:basalt


Để thêm theme Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:theme:basalt]]


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License